sluit
Shop Doneer

Gods afkeer van zonde

Leestijd: 3 min.


De komende dagen kijken we naar een aantal bijbelse voorbeelden van Gods oordeel in de geschiedenis. Er staan een aantal van zulke oordelen in de Schrift vermeld, die het best beschreven kunnen worden met het woord ‘model’. Dat wil zeggen dat oordelen van deze soort Gods houding hebben laten zien ten opzichte van bepaalde zondige daden of toestanden op een zo duidelijke en dramatische manier, dat zij een waarschuwing betekenen voor iedereen in de navolgende generaties - iedereen in de nakomende generaties die verleid zou kunnen worden om in dezelfde soort zonden te vervallen.

Een duidelijk voorbeeld hiervan zien we in Gods oordeel over de steden Sodom en Gomorra, in Genesis 19:24-25: Toen liet de HEERE zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen. Het kwam van de HEERE uit de hemel. Hij keerde deze steden en heel de vlakte ondersteboven, met alle inwoners van de steden en het gewas op het land.

Nieuwtestamentische schrijvers verwijzen meerdere malen naar deze gebeurtenis. In 2 Petrus 2:6 zegt de apostel bijvoorbeeld: ...en als God de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot de vernietiging veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zullen leven…

Petrus wijst erop dat de plotselinge, dramatische en volledige omkering van Sodom en Gomorra een voorbeeld was – een model – dat de houding van God laat zien ten opzichte van de zonden waaraan deze steden zich schuldig hadden gemaakt.

In Ezechiël 16:49 vinden we een heel interessant verslag van de morele en sociale toestanden die in feite het verval van Sodom hebben veroorzaakt, want God zegt tot Jeruzalem: Zie, dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom: trots, overvloed van voedsel en zorgeloze rust (NKJV: overdaad aan luiheid) had zij met haar dochters. De hand van de arme en de behoeftige ondersteunde zij echter niet.

God wijst hier vier specifieke grondoorzaken aan van Sodoms morele verval: trots, overdaad aan voedsel, luiheid, en gebrek aan bewogenheid voor de armen en ellendigen in hun midden. Uit deze grondoorzaken groeide die speciale vorm van seksuele perversie die sindsdien met ‘sodomie’ wordt aangeduid. De verbazingwekkende nauwkeurigheid van de Bijbel komt opnieuw naar voren als we zien hoe in vele van de grote bevolkingscentra van onze moderne beschaving dezelfde morele en sociale oorzaken, dezelfde vormen van seksuele perversie teweegbrengen. De Bijbel suggereert niet dat deze vorm van zonde in ieder volgend geval met dezelfde dramatische vorm van historisch oordeel bezocht zal worden; maar dit wijst er wel op dat de onveranderlijke houding van God ten opzichte van deze vorm van zonde eens en voor altijd gedemonstreerd is door zijn oordeel over Sodom.

In het licht van dit geopenbaarde oordeel van God hebben allen die daarna tot deze vorm van seksuele perversie komen, geen enkel excuus. Zelfs als in het tijdelijke geen openlijk oordeel van God op hen zou vallen, zal op grond daarvan hun oordeel in de eeuwigheid niet minder ernstig zijn.

Gebed van de dag

Vader, het voorbeeld van Sodom in deze overdenking, doet me huiveren als ik kijk naar onze moderne samenleving vandaag. In zoveel opzichten komt het beeld overeen met dat van Sodom… Ons land, onze samenleving heeft wanhopig Uw genade nodig Heer, gebruikt U mij waar U kunt, om hierin bij te dragen aan verandering. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

ZUID AFRIKA

Bid om voortdurende bescherming en gunst van de Heer voor de voorganger die tien stadjes in de Kalahari woestijn heeft bezocht, en Dereks Amhaarse boeken heeft verspreid. Hij komt in gebieden waar wel gemeenten zijn, voornamelijk van de San Bushman mensen en Afrikanen, maar die slechts één keer in de twee of drie jaar een rondreizende pastor zien.

Weekvers: Exodus 20:5-6 (NBV)

Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want Ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast Mij. Voor de schuld van de ouders laat Ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze Mij haten;maar als ze Mij liefhebben en doen wat Ik gebied, bewijs Ik hun Mijn liefde tot in het duizendste geslacht.