Shop Doneer

Gods beloofde erfdeel

Leestijd: 3 min.

We gaan naar Genesis 22. God vroeg Abraham in vers 2:

Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaäk, en ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal.’

Wat was Abrahams reactie? Het volgende vers zegt: De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel…Eén van de dingen die je zult leren over Abraham, is dat hij God niet alleen gehoorzaamde, maar dat hij onmìddellijk gehoorzaamde. Dat is opvallend. Toen hem gezegd werd iets te doen, ging hij direct de volgende morgen vroeg op pad voor een driedaagse reis naar de berg Moria. Hij wachtte niet tot de middag, zich afvragend of God nog van gedachten zou veranderen. U kent de rest van het verhaal. Ze gingen de berg op en Isaäk zei: ,,Mijn vader, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam?’’ En Abraham zei: ,,Mijn zoon, God zal zichzelf voorzien van een lam.’’ In Hebreeën 11 zegt de schrijver dat door het geloof Abraham zijn zoon aan God wilde offeren en doden, overwegende, dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken... Als je Genesis 22 nauwkeurig leest, dan zul je begrijpen waarom de schrijver van de Hebreeënbrief dat zei. Abraham zei namelijk tegen de man die hij aan de voet van de berg achterliet: Ikzelf ga met de jongen verder om daarginds neer te knielen. Daarna komen we naar jullie terug.

Prijs de Heer! Hij geloofde vast, dat zelfs al zou hij het mes in zijn zoon steken, zij beiden weer van de berg zouden afdalen.

Abraham was op het punt gekomen dat hij werkelijk bereid was het wonderkind, de enige hoop op zijn door God beloofde erfdeel, te doden, in het vaste vertrouwen dat God hem weer tot leven zou wekken. Toen hij het mes had opgeheven, klaar om zijn zoon te doorboren, riep de engel van God vanuit de hemel en weerhield hem. Abraham ontdekte dat God inderdaad had voorzien in een plaatsvervangend offer - een ram, die met zijn horens in het struikgewas verward zat. Hij offerde dit dier aan God, in plaats van zijn zoon. Daarna sprak God voor de tweede maal tot hem:

Toen sprak de engel van de HEER opnieuw vanuit de hemel tot Abraham. Hij zei: ‘Ik zweer bij mijzelf – spreekt de HEER: Omdat je dit hebt gedaan, omdat je Mij je zoon, je enige, niet hebt onthouden, zal Ik je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand langs de zee, en je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen. (Genesis 22:15-17)

Wat een vreemde geschiedenis. Isaäk was het cadeau van God aan Abraham en Sara. Ze zouden hem nooit gekregen hebben als God niet op een wonderlijke manier tussenbeide was gekomen. Hij was op bovennatuurlijke wijze verwekt. Toch vroeg God hen dàt bewuste kind, de zoon die Hij hun had gegeven, terug te geven als een brandoffer.


Gebed van de dag

Vader, U bent alles voor mij. Er is niets dat ik niet aan U wil geven. Ik geef alles aan U over. Ook die dingen die ik van U ontvangen heb, ik geef het aan U terug. Ik geloof dat als ik dat doe, U Zelf zult voorzien in alles wat ik nodig heb. Amen.Gebed voor DPM wereldwijd

AUSTRALIË

We prijzen God voor de meer dan 2.800 nieuwe contacten die het resultaat zijn van onze reclamecampagne op sociale media. Bid dat deze contacten blijvend zijn, een hart voor DPM’s wereldwijde zendingswerk krijgen en geestelijk groeien doordat ze Dereks onderwijsmateriaal gebruiken.