Shop Doneer

Gods bestemming voor ons

Leestijd: 3 min.
God zei: Laten Wij mens maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! (Genesis 1:26)

God spreek hier over Zijn doel voor de hele mensheid, niet alleen voor een individuele mens. Het eerste doel is dat de mens Gods gelijkenis gaat vertonen en weerspiegelen. Hier zijn we de vorige keer dieper op ingegaan.

Het tweede doel voor de mens is dat hij namens God autoriteit uitoefent. Hij zei over de mens: ‘Laat hen heersen’ en vervolgens voegde Hij eraan toe: ‘over de gehele aarde.’ De mens was bedoeld als Gods aangewezen heerser, die namens God gezag uitoefent over de aarde. De zonde van de mens dwarsboomde deze beide doeleinden van God. In de eerste plaats werd Gods beeld in de mens bezoedeld en ontsierd door de zonde. Ten tweede werd de mens, die was voorbestemd om een leider te zijn, een slaaf – de slaaf van zonde en van satan.

Wat is onze uiteindelijke verantwoordelijkheid? Onthoud dit: God zal altijd zijn doel en zijn plan uitwerken. Romeinen 8:29 geeft ons dit inzicht: Want hen die Hij [God] van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.

Gods eerste doel, Zijn Gods bestemming voor de nieuwe mens, is dat we gelijkvormig worden aan het beeld van Zijn Zoon, zodat Jezus de eerstgeborene kan zijn onder vele broeders. Gods plan is vele kinderen voort te brengen, die allemaal gelijkenis vertonen met Gods eniggeboren Zoon - Jezus. Dat is onze eerste verantwoordelijkheid in de nieuwe schepping, in ons nieuwe ik.

Gods tweede doel, dus onze tweede verantwoordelijkheid, is dat we Christus’ autoriteit namens Hem uitoefenen. Na zijn opstanding zei Jezus tegen zijn discipelen: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op

de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen (Mattheüs 28:18-19).

Het kleine woordje ‘dus’ is van groot belang. Jezus zegt eigenlijk: De macht is aan Mij gegeven, dus gaan jullie op weg… Oftewel: ik zend jullie uit in mijn autoriteit, om het gezag namens Mij uit te oefenen als door Mij persoonlijk gezonden vertegenwoordigers. Het is onze verantwoordelijkheid om Christus’ autoriteit namens Hem uit te oefenen, door discipelen te maken uit alle volken.

Dit komt tot uitdrukking in twee acties die Jezus ons opdraagt: ten eerste, hen dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest (Mattheüs 28:19). Dit betekent dat als we de naam van de Drie-enige God gebruiken bij de doop, de autoriteit van de Drie-eenheid van God achter alles staat wat we doen.

Ten tweede krijgen we de opdracht hen alles te leren wat Jezus ons geboden heeft (zie vers 20). Ons onderwijs is de uitdrukking van Jezus’ gedelegeerde autoriteit. We zijn niet gemachtigd om zomaar te onderwijzen wat we willen; onze opdracht is datgene te onderwijzen wat Jezus aan Zijn eerste discipelen leerde.

Dit proces moet blijven doorgaan tot het einde der tijden, zoals Jezus Zelf ook aangaf: En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld (vers 20).

Gebed van de dag

Dank U Jezus dat U echt altijd bij mij bent. Help mij om zo te leven dat U zichtbaar wordt door alles wat ik denk, doe en spreek. Soms lukt dit niet helemaal, vergeef mij dan Heer, en help mij om hierin te blijven groeien. Dank U voor het offer dat U bracht, zodat ik steeds meer op U kan gaan lijken. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.