Shop Doneer

Gods kinderen worden geleid door Gods Geest

Leestijd: 1 min.
De Pijlers - dag 204

Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.
(Romeinen 8:14)
Gods kinderen worden geleid door Gods Geest
Deze week gaan we kijken naar twee verdere bedieningen van de Heilige Geest in het leven van de gelovige: dagelijkse leiding op de weg van Gods wil en het verlenen van leven en gezondheid aan het fysieke lichaam van de gelovige.
De eerste van deze bedieningen beschrijft Paulus in Romeinen 8:14: Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.
Het is belangrijk om te zien dat Paulus hier een tijd gebruikt die een ‘voortduring van de handeling’ aangeeft, dus het gaat hier over ‘regelmatig, voortdurend geleid worden door de Geest van God’. Hij heeft het niet over enkele op zichzelf staande ervaringen, maar over een voortdurende levenswandel onder Zijn leiding.
Veel belijdende christenen, zelfs onder degenen die waarachtig wederom geboren zijn, hechten niet genoeg belang aan deze woorden van Paulus. Ze hebben de neiging om alle nadruk te leggen op bepaalde eenmalige ervaringen, zoals de wedergeboorte of de doop in de Heilige Geest, en daarop baseren ze dat zij christenen zijn. Het is zeer zeker belangrijk om deze beslissende ervaringen te benadrukken, maar dat mag niet zover gaan dat er geen aandacht meer wordt geschonken aan de noodzaak om dagelijks te wandelen vanuit Gods genade.
Om een ware christen te worden en dagelijks met Hem te wandelen, moeten we uit de Geest van God geboren zijn. Om een doeltreffende getuige voor Christus te zijn, moeten we gedoopt zijn in de Heilige Geest. Maar het werk van de Heilige Geest mag daar nooit eindigen. Om dagelijks als christen te leven, moeten wij door de Heilige Geest geleid worden.

Heer Jezus, met dat oude bekende lied zeg ik: ,,Leid mij Heer, O machtige Heiland, door dit leven aan Uw hand!’’ Help mij om iedere dag opnieuw de leiding door Uw Heilige Geest te zoeken en te volgen, zodat ik wandel in de werken die U voor mij heeft voorbereid. Amen.