Shop Doneer

Gods Woord stelt ons in staat aan het oordeel te ontkomen

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 56

Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet.
(Jakobus 1:23-25)

Gods Woord stelt ons in staat aan het oordeel te ontkomen
In Jesaja 66:2 zegt de Heer: Maar Ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagene van geest, en wie voor Mijn woord beeft.
In het licht van de Nieuwtestamentische openbaring kunnen we goed begrijpen waarom een mens zou moeten beven voor Gods Woord. Als we deze passage lezen en de boodschap daarvan verstaan, dan zien we onszelf nu al staan voor de grote rechtbank van de Almachtige God:
En ik zag een grote witte troon en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan... en de doden werden geoordeeld... naar hun werken. (Openbaring 20:11-12)
Hier zullen alle rechtvaardige oordelen van Gods onveranderlijke Woord in hun absolute volledigheid ontvouwd worden. Als we maar kunnen zien, dat deze openbaring - dat alle oordeel volgens Gods Woord geschieden zal - een voorziening is van Gods barmhartigheid en genade, omdat het ons in dit leven in staat stelt Gods oordeel over onszelf vóór te zijn en eraan te ontkomen. Daarom zegt Paulus in 1 Korinthiërs 11:31:Want als we onszelf zouden beoordelen, zouden we niet geoordeeld worden.
Hoe kunnen we onszelf beoordelen? Door op ieder aspect en ieder detail van ons leven de beoordelingen van Gods Woord toe te passen. Als we dit doen en dan in berouw en geloof Gods voorziening voor vergeving en genade aanvaarden, dan zal God nooit een oordeel over ons brengen. Christus zelf verzekert ons hiervan:
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. (Johannes 5:24)
Deze verzekering wordt herhaald in Romeinen 8:1: Dus wie in ​Christus​ ​Jezus​ zijn, worden niet meer veroordeeld. (NBV)
Wat moeten we doen om Gods oordeel te ontlopen? We moeten naar Zijn Woord luisteren. In nederigheid en berouw moeten we elk van Zijn rechtmatige oordelen aanvaarden zoals ze op ons van toepassing zijn. In geloof moeten we aanvaarden dat Christus onze veroordeling op zich genomen en onze straf gedragen heeft. Als we deze waarheden van Gods Woord aanvaarden, worden we vrijgesproken. Dan is er voor ons geen veroordeling en dood meer, maar vergeving en eeuwig leven.
Dit alles is door Gods Woord. Als we het weigeren en verwerpen, zal het onze Rechter zijn op de laatste dag. Als we het aanvaarden en gehoorzamen, verzekert het ons nu reeds van volkomen vergeving en volle verlossing door een gerechtigheid die niet van ons is, maar van God zelf.
O hemelse Vader, dank U voor het immense voorrecht dat wij – als kinderen van U, door Jezus’ volmaakte, volledig volbrachte werk aan het kruis, ontkomen aan Uw eeuwige oordeel. Maak mij tot een levende getuige van die waarheid, zodat vele anderen in de wereld om mij heen, eveneens zullen ontkomen en aan het einde Uw heerlijkheid binnengaan. Amen.