Shop Doneer

Heerser van het universum

Leestijd: 2 min.
Genade zij u en vrede, van Hem die is en die was en die komt (God de Vader), en van de zeven Geesten, die voor zijn troon zijn (de Heilige Geest), en van Jezus Christus, die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde. (Openbaring 1:4-5)
De prachtige titel voor Jezus in de laatste zin, heeft een heel specifieke betekenis. Koningen zijn heersers en Jezus wordt hier de 'Vorst van de koningen der aarde' genoemd. Het betekent dat Jezus de Heerser is van alle heersers, regeerder over alle regeringen; alle heersers en regeringen staan onder zijn autoriteit. Hij staat rechtstreeks boven hen en allen moeten voor Hem buigen.
Daarom draagt Jezus op zijn hoofd die 'vele kronen' (Openbaring 19:12). Het Griekse woord voor kroon is diadema, waar wij het woord diadeem van kennen. Dit zijn geen kransen of kronen die je krijgt bij een overwinning in een atletische wedstrijd; zo'n soort kroon wordt aangegeven met een ander woord. Dit gaat om een koninklijke diadeem. En volgens dit Bijbelgedeelte heeft Hij vele kronen, omdat alle koningen hun autoriteit en hun recht om te regeren vinden in Hem.
God heeft voor de heersers een speciale boodschap die gaat over Jezus. Soms realiseren we ons niet dat God sommige dingen specifiek tegen heersers en leiders zegt. Laten we kijken naar Psalm 2:
Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de naties? Tot niets. De koningen van de aarde komen in verzet, de wereldmachten spannen samen tegen de HEER en zijn gezalfde: 'Wij moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden.' Die in de hemel troont lacht, de Heer spot met hen. Dan spreekt Hij tot hen in woede, en zijn toorn verbijstert hen: 'Ikzelf heb mijn koning gezalfd, op de Sion, mijn heilige berg.' Het besluit van de HEER wil Ik bekendmaken. Hij sprak tot mij: 'Jij bent mijn Zoon, Ik heb je vandaag verwekt. Vraag het mij en Ik geef je de volken in bezit, de
einden der aarde in eigendom. Jij kunt ze breken met een ijzeren staf, ze stukslaan als een aarden pot.' Daarom, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag, breng Hem bevend uw hulde. Bewijs eer aan zijn Zoon met een kus, anders ontvlamt zijn woede, en uw weg loopt dood, want bij het geringste ontsteekt Hij in toorn. Gelukkig wie schuilen bij Hem. (Psalm 2, NBV)
Natuurlijk is 'mijn koning' Jezus. Wat aardse heersers ook mogen beslissen, of proberen te doen, Jezus, de aangewezen Koning, is al aangesteld in het hemelse Sion. Onthoud dat Hij de heerser is van alle koningen van de aarde, omdat Hij de eerstgeborene uit de doden is.
Deze psalm brengt een speciale, accurate boodschap voor deze tijd, een boodschap voor de heersers van de aarde: Wordt verzoend met God door Jezus. 'Kus de zoon', want als zijn woede ontvlamt, zal Hij een oordeel over je brengen waar je niet tegen bestand bent.
De vestiging van Jezus' koninkrijk is de enige oplossing voor de aardse problemen, en de enige hoop voor de aardse volken. Dank God, Hij is de Koning der koningen en de Here der heren. Here Jezus, kom spoedig!

Heer Jezus, terugkijkend naar de starttekst van vandaag: dank U dat genade en vrede met mij zal zijn - van niemand minder dan de ultieme Heerser van het universum. Maak dat het getuigenis van uw heerschappij het komende jaar steeds zichtbaarder zal worden in mijn leven. Ik proclameer uw koningschap over mij en mijn gezin.