Shop Doneer

Heldere tegenstellingen

Leestijd: 2 min.
In eerdere overdenkingen deelde ik dat de eerste en belangrijkste geestelijke categorisering die God gebruikt, volgens mij die is van 'geloof of ongeloof'. Met andere woorden, de eerste vraag die God stelt als Hij kijkt naar de mensheid, is: ,,Gelooft hij of zij, of niet, in Jezus, de Zoon van God en het Evangelie, het Woord van God?'' Ras, sekse, capaciteiten of andere zaken zijn van ondergeschikt belang aan deze eerste, geestelijke categorisering: geloof of ongeloof.
Nu zullen we gaan kijken naar de morele indeling. Daar wil ik bij aantekenen dat er niet noodzakelijk een heel duidelijke scheidslijn is tussen de geestelijke en de morele categorisering, maar het verschil dat ik aanbreng is meer bedoeld als een soort richtlijn.
In de eerste brief van Johannes wordt Gods morele inschatting van zaken mijns inziens op een voortreffelijke manier ontvouwd. Iedere keer noemt de schrijver heldere tegenpolen, zodat er nauwelijks ruimte blijft voor grijs gebied, onduidelijkheid of compromis. Gods categorisering laat geen enkele ruimte voor een 'relatieve moraal'; als we het van één kant bekijken, dan ziet het er zo uit, maar als je er van de andere kant naar kijkt, dan is het weer anders. Of zoals men het in de moderne tijd ook wel verwoordt: ,,Als jij respect hebt voor 'mijn waarheid', dan heb ik respect voor 'jouw waarheid'. Nee, Johannes gebruikt zwart-witte tegenstellingen die aan de basis van ons denken moeten liggen, om op Gods manier de dingen die gebeuren in te schatten. We zullen nu kijken naar de duidelijke tegenstellingen in Gods morele inschatting van dingen, zoals we die vinden in 1 Johannes 1:5:
En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.
Let op de duidelijke tegenstelling de briefschrijver hier schetst: licht en duisternis. Direct gaat hij verder:
Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet;
Opnieuw zien we hier twee duidelijke tegenpolen: leugen en waarheid. In onze moderne media-maatschappij, waarin vierentwintig uur per dag miljarden informatiezenders hun boodschappen opdringen, lijkt de leugen te regeren en is waarheid een relatief begrip geworden. Voor een christen is de waarheid echter nooit relatief. Degene die van Zichzelf zei: ,,Ik ben de weg, de waarheid en het leven'' woont in ons door Zijn Geest en helpt ons alles wat op ons afkomt te toetsen aan Hemzelf - het geschreven en vleesgeworden Woord van God.
Licht en duisternis, leugen en waarheid, het zijn absolute termen waarin God denkt en waarin Hij de dingen indeelt. Hij wil ons denken veranderen om op diezelfde manier naar de wereld te kijken. Des te scherper zullen we zien hoezeer Gods genade nodig is, die door ons getuigenis tot deze wereld kan doordringen.

Hemelse Vader, dank U wel voor Uw duidelijkheid en de zekerheid die mijn ziel mag vinden in U absolute waarheid. Dank U dat Uw heerlijke licht mij altijd helder zicht verschaft, midden in een wereld waarin de duisternis toeneemt en de leugen regeert. Heer, met David: zend Uw licht en Uw waarheid, dat die mij leiden... Amen.