Shop Doneer

Het kostte Jezus alles

Leestijd: 2 min.
Thema: De parel van grote waarde
Alles van God is oneindig veel groter dan wij kunnen begrijpen, maar dat geldt in het bijzonder voor Zijn liefde. Gods wezen is liefde. Ik noem haar onbegrijpelijk.
Onze menselijke liefde is vaak erg beperkt, en gericht op onszelf. Maar Gods liefde is grenzeloos, ruim, onbegrijpelijk. Denk nog eens terug aan het gebed dat Paulus voor ons allemaal bad, in Efeze 3:14-19:
Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.
God wil de volheid van Zijn liefde gieten in het vat dat Hij door de Heilige Geest in ons creëert. Hij wil ons alle dimensies van Zijn liefde leren kennen – hoe hoog, hoe breed, hoe lang en hoe diep Zijn liefde is. Hij wil ons een liefde doen kennen die ons verstand te boven gaat. Gods liefde kan niet verstandelijk begrepen worden, maar ze kan alleen maar tot ons komen door openbaring van het Woord en van de Heilige Geest.
Ik heb de gelijkenis van de schat in de akker gebruikt om de enorme maat van Gods liefde duidelijk te maken. Het koninkrijk der hemelen is als een schat, verborgen in een akker. Als een man deze vindt, verbergt hij hem opnieuw en in zijn vreugde verkoopt hij alles wat hij heeft om de akker te kopen.
Jezus is de man, de akker is de wereld en de schat zijn Gods kinderen in de wereld. Jezus wilde eigenlijk niet de hele akker, maar moest hem wel kopen om de schat te kunnen bemachtigen. Het kostte Hem alles. Maar Hij deed het graag vanwege Zijn liefde voor de schat die Hij krijgen zou. Ik benadruk, dat het Jezus alles kostte.

Heer, omdat het U alles kostte, hoort ook alles in mijn leven aan U toegewijd te zijn. Daarom buig ik mij voor U neer, Heer. Kom tot Uw doel in mijn leven. Amen.