Shop Doneer

Het onderricht van Jezus

Leestijd: 1 min.
De Pijlers - dag 147

Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?
(Lukas 11:13, HSV)
Het onderricht van Jezus
Gisteren lazen we hoe Jezus tegen Zijn discipelen zei: Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden? (Lukas 11:13)
Ook in Johannes 7:38 zegt Jezus: Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
In het volgende vers worden deze ‘stromen van levend water’ door de schrijver van het Evangelie in verband gebracht met de Heilige Geest, want hij zegt: En dit zei Hij over de Geest, die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden...
In deze beide verzen wordt duidelijk dat de Heilige Geest, die stromen van levend water van binnenuit teweegbrengt, ontvangen moet worden door degenen die reeds in Christus geloven. Het is iets wat zij nog zouden ontvangen nadat ze in Christus waren gaan geloven. Christus leert dezelfde waarheid in Johannes 14:15-17, waar Hij zegt:
Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.
In deze passage zijn ‘de Trooster’ en ‘de Geest van de waarheid’ twee verschillende benamingen voor de Heilige Geest. Christus leert hier dat de gave van de Heilige Geest niet is voor de ongelovige mensen van deze wereld, maar voor Christus’ eigen discipelen, die Hem liefhebben en gehoorzamen.
Dit bevestigt dat het ontvangen van het cadeau van de doop in de Heilige Geest het voorrecht is van Gods gelovige kinderen wanneer zij voldoen aan Gods voorwaarden. Die voorwaarden kunnen worden samengevat in die ene belangrijke genoemde voorwaarde: liefdevolle gehoorzaamheid aan Christus.

Heer Jezus, ook ik wil volledig gehoorzaam zijn aan U, om zo ook te kwalificeren voor de volheid van Uw Heilige Geest! Overstroom mij Heer, met kracht van omhoog om Uw naam eer te brengen en te leven in voortdurende gehoorzaamheid aan wat U heeft gezegd. Amen.