Shop Doneer

Jezus, het levende Woord

Leestijd: 2 min.
Om Jezus' titel als Woord van God goed te begrijpen, moeten we beseffen welke unieke functie woorden hebben. Woorden zijn het communicatiemiddel bij uitstek. Zonder woorden kunnen we nog signalen en gebaren gebruiken, bepaalde basisemoties tonen en basisbehoeften duidelijk maken, maar zonder woorden kunnen we niet uiten wat er werkelijk in ons hart leeft. We kunnen nooit echt zeggen wat we bedoelen. We kunnen vrijwel onmogelijk uitdrukking geven aan onze diepste en meest intieme gevoelens en verlangens, of praten over wat ons interesseert, stimuleert, verrijkt, en over dingen die het echt waard zijn om over door te praten.
Jezus is het Woord van God. God openbaart zichzelf op heel veel verschillende manieren: in de schepping, in de geschiedenis, in gebeurtenissen, noem maar op. Maar als God echt wil zeggen wat er in zijn hart leeft, dan heeft Hij maar één manier om dat te doen: Hij zegt het in Jezus, zijn Woord. Jezus is de volledige en ultieme openbaring van God. Alleen Hij kent God volkomen.
Laten we kijken hoe de Hebreeënbrief beschrijft wie Jezus is in zijn eeuwige natuur:
God, die voorheen vele malen en op vele manieren tot de vaderen gesproken heeft door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon... (Hebreeën 1:1-2)
Het woord 'laatste' is belangrijk. Jezus is het slotwoord van God. De profeten hadden veel te zeggen, maar toen God echt alles wilde zeggen, en aan het einde van de tijd alles wilde samenvatten, zond Hij zijn Zoon. En zó wordt de Zoon vervolgens beschreven:
...die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles, door wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn zelfstandigheid en Hij draagt alle dingen door zijn krachtige woord. Nadat Hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand gebracht heeft, heeft Hij plaatsgenomen aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogte (vers 2-3).
Jezus is het Woord van God, de volledige, complete openbaring van wie God is. Hij is alles wat God wil zeggen. Besef dat de mens God niet kan kennen zonder openbaring. Toen ik werkte als beroepsfilosoof, bestudeerde ik vele filosofische theorieën, waarmee filosofen puur op basis van verstandelijk redeneren proberen te ontdekken of er een God is - en als Hij er is, hoé Hij dan is. Daarbij ontdekte ik dat ieder filosofisch systeem tot een andere conclusie leidde. Wat ik daaruit leerde, is dat alleen menselijke redenering en intelligentie ons geen betrouwbaar of accuraat beeld kan geven van God. We zijn afhankelijk van Gods eigen soevereine openbaring van hemzelf, om te kunnen weten wie God is en hoe Hij is. God schept er vreugde in om ons deze totale openbaring van zichzelf te geven. Hij doet dat in de persoon van zijn Zoon, het Woord dat vleesgeworden is, degene in wie God alles gezegd heeft wat Hij zeggen wil. Jezus is die openbaring van God! Hij is degene die ons laat zien hoe God werkelijk is. Hij maakt voor ons het hart, de aard en het hele karakter van God zichtbaar. Hij is degene die ons Gods genade openbaart, Gods trouw en zijn wijsheid. Hij is degene die ons het juiste beeld van God geeft.

Woord van God, spreek tot Mij, zacht en stil diep in mijn hart. Dank u Jezus, dat U mij het juiste beeld geeft van wie God de Vader is. U bent de afdruk, de afbeelding van Gods heerlijkheid en daarom kijk ik naar U om Gods hart te zien.