Shop Doneer

Jezus verhoogd door de Vader

Leestijd: 1 min.
De Pijlers - dag 193

En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heere Jezus; en er was grote genade over hen allen.
(Handelingen 4:33)
Jezus verhoogd door de Vader
Het tweede belangrijke gevolg van de doop in de Heilige Geest wordt aangeduid in Petrus’ woorden van op de Pinksterdag, zoals die staan vermeld in Handelingen 2:33: Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort.
De doop in de Heilige Geest die Petrus en de andere discipelen zojuist hadden ontvangen, betekenden voor ieder van hen een regelrecht, persoonlijk bewijs en zekerheid dat hun verrezen Heer nu zowel verhoogd als verheerlijkt was aan de rechterhand van de Vader.
Tien dagen eerder had een klein groepje van hen op de Olijfberg gestaan en zij hadden Jezus bij hen vandaan zien opvaren, totdat zij Hem niet langer zagen. Handelingen 1:9 beschrijft: ...en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.
Dat was het laatste contact dat de discipelen met Jezus hadden via hun fysieke zintuigen. En toen, tien dagen later, op de Pinksterdag, gaf de komst van de Heilige Geest aan elk van hen daar in die opperzaal een nieuw, rechtstreeks en persoonlijk contact met Christus. Ieder van hen wist nu met een nieuwe zekerheid dat hun Verlosser, die door de wereld veracht, verworpen en gekruisigd was, voortaan en voor eeuwig verhoogd en verheerlijkt was aan de rechterhand van God de Vader in de hemel.
Alleen vanuit de tegenwoordigheid van de Vader kon Jezus deze wonderbare gave van de Heilige Geest hebben ontvangen, die Hij op Zijn beurt aan Zijn wachtende discipelen schonk. Het ontvangen van deze gave gaf hun de volkomen zekerheid dat Jezus werkelijk in de heerlijkheid van de tegenwoordigheid van de Vader was, bekleed met autoriteit en macht over het hele universum.
Heer Jezus, wat is het onvoorstelbaar en geweldig dat U na de voltooiing van Uw aardse missie naar de hemel bent opgevaren en dat Uw Heilige Geest nu als Uw plaatsvervanger ons elke dag bovennatuurlijke, goddelijke kracht geeft om Uw getuigen te zijn! Dank u wel daarvoor! Amen.