Shop Doneer

Jezus zegt: ‘Kom’

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 80

Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften.
(1 Korinthiërs 15:1-4)

Jezus zegt: ‘Kom’
In Mattheüs 11:28 gebruikt Christus het eenvoudige en bekende woord ‘komen’ om de reactie te beschrijven die Hij verwacht op de uitnodiging van het Evangelie, want Hij zegt: Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.
In Johannes 6:37 voegt Christus aan deze uitnodiging om tot Hem te komen een belofte vol genade en zekerheid toe: wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen.
De uitnodiging gaat dus vergezeld met deze heerlijke belofte. En die belofte schept ook het vereiste geloof in hen die verlangen om op Jezus’ uitnodiging in te gaan.
In Johannes 4:14, waar Jezus in gesprek is met de Samaritaanse vrouw bij de bron van Jakob, gebruikt Hij het simpele voorbeeld van drinken, dat toepasselijk was in die speciale situatie om het noodzakelijke antwoord op het Evangelie uit te drukken. Hij zegt:
...maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen; maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.
Hier wordt de daad van het ontvangen van de verlossing vergeleken met die van het drinken van water. In dit geval wordt eerst de belofte gegeven: ’zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen.’
Later in het Nieuwe Testament wordt de belofte dan gevolgd door een uitnodiging, want in Johannes 7:37 zegt Christus: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.
En in Openbaring 22:17 lezen we opnieuw:
En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.


Och geweldige, lieve Heer Jezus, dank U dat ik tot U mag komen en drinken van Uw levende water, om nooit meer dorst te hebben. Maak ook mij in navolging van Uw voorbeeld een bron van levend water voor vele anderen. Dit vanuit Uw aanwezigheid en liefde in mijn leven. Laat mij overvloeien Heer! Amen.