Shop Doneer

Ken je tegenstander

Leestijd: 3 min.
En Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie. (Markus 1:15)

Gods Koninkrijk is nabijgekomen! Houd echter in gedachten dat satan ook een koninkrijk heeft. Het koninkrijk van satan kan niet worden vernietigd en het Koninkrijk van God op aarde kan niet worden gevestigd, totdat de kerk haar taak heeft vervuld. Dat is waarom satan, wiens hoogste ambitie is zijn macht vast te houden, alles doet wat hij kan om de Kerk te bedriegen en te verblinden. Zo probeert hij haar af te houden van haar geweldig belangrijke verantwoordelijkheden, want zodra ze deze verantwoordelijkheden vervult, weet hij dat zijn koninkrijk ten einde zal zijn.

Jezus echter kende hun gedachten en zei tegen hen: Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal standhouden. En als de satan de satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe kan zijn rijk dan standhouden?... Maar als Ik door de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen. (Mattheüs 12:25-26, 28)

Satan maakt zich niet al te druk over individuele zielen die worden gered. Hij wordt zelfs niet eens zo heel zenuwachtig van nieuwe kerken die worden gestart. Hij vindt het natuurlijk niet zo leuk, maar het kost hem niet zijn Koninkrijk. Er zijn twee dingen die satan zijn koninkrijk gaan kosten — en zij maken deel uit van de volgende opdracht van de bruid, van jouw en mijn roeping.

De volgende twee Bijbelgedeelten spreken hierover:

En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen. (Mattheüs 24:14)
Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid [volledig aantal] van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser [de Messias] zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. (Romeinen 11:25-26)

In Gods agenda kan Jezus niet komen en Zijn Koninkrijk vestigen voordat eerst de kerk het evangelie van het Koninkrijk over de hele wereld heeft gepredikt, en ten tweede, dat het volle getal van de heidenen is binnengekomen en Israël zich verzoend heeft met hun God door de Messias. Dat zijn de twee dingen die satan met al zijn macht, boosheid en sluwheid probeert tegen te houden. De meeste godsdienstige activiteiten die wij ontplooien, doen satan geen centje pijn. Zijn koninkrijk kan prima bestaan naast de meeste christelijke kerken. Maar deze twee dingen vreest en bestrijdt hij vurig — dat het evangelie van het Koninkrijk in de hele wereld aan alle volken verkondigd wordt, en de verzoening van Israël.

Als je in het Midden-Oosten woont, woon je in een broeinest, want dat is waar de voleinding der tijden zal plaatsvinden. Alle duivelse krachten verzamelen zich in dat kleine grondgebied ten oosten van de Middellandse Zee, omdat satan weet: zo lang hij grip kan houden op Israël, is zijn koninkrijk veilig.

Alle gelovigen in Jezus — individueel en gezamenlijk — moeten de opdracht die aan de bruid gegeven is serieus nemen. Als we Gods roeping voor ons leven ontdekken, individueel en samen, en die vervullen, dan bereiden we de weg voor het Koninkrijk van God op aarde. We nemen deel aan de vervulling van het gebed dat Jezus ons leerde bidden: Uw Koninkrijk kome — want het zal de Koning binnenleiden!

Gebed van de dag

Dank U Jezus dat Uw Koninkrijk nu al over ons gekomen is. In deze zware, pittige tijden waar de wereld doorheen gaat, roept U ons om demonen uit te drijven, zodat Uw Koninkrijk kan doorbreken in de harten van mensen. Leidt ons daarin door Uw Geest. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.