Shop Doneer

Kracht om te getuigen

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 189

En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heere Jezus; en er was grote genade over hen allen.
(Handelingen 4:33)
Kracht om te getuigen
Vorige week zagen we dat de Heilige Geest geen dictator is. Hij zal voor ons – of door ons – niet meer doen dan wij Hem toestaan. Er zijn drie hoofdgebieden waarop wij dit principe mogen toepassen: het leven van de individuele gelovige; de aanbidding en de dienst van een gemeenschap als geheel en de bediening van een prediker van het Evangelie.
De komende weken zullen we het eerste van deze drie gebieden bekijken. Wat zijn de belangrijkste gevolgen waarvoor de doop in de Heilige Geest bedoeld is in het leven van elke individuele christen? Wij zullen kijken naar acht specifieke resultaten.
Christus zelf verwijst naar de eerste van deze resultaten in twee passages waarin Hij de laatste aanwijzingen geeft aan Zijn discipelen voordat Hij ten hemel opvaart.
In Lukas 24:49 zegt Hij: En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden.
En opnieuw in Handelingen 1:8: maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.
In deze passages geeft Jezus Zijn blauwdruk voor het verbreiden van het Evangelie in deze tijd. Het is ontzettend eenvoudig en bevat drie opeenvolgende stadia:
1. Allereerst moet iedere gelovige persoonlijk bekrachtigd worden door de Heilige Geest.
2. Vervolgens moet iedere aldus bekrachtigde gelovige door zijn persoonlijk getuigenis anderen voor Christus winnen.
3. Deze anderen moeten dan op hun beurt door de Geest bekrachtigd worden om weer anderen te winnen.
Zo moet het getuigenis van Christus van Jeruzalem uitgaan in steeds wijder wordende cirkels van kracht, totdat het uiterste der aarde is bereikt – dat wil zeggen totdat iedere natie en elk schepsel is bereikt.
Dit plan is zowel eenvoudig als praktisch. Als dat wordt toegepast, zal het altijd werken. In iedere eeuw waarin de gemeente dit plan zou toepassen, zou op deze manier de hele wereld met het Evangelie bereikt kunnen worden. Er bestaat geen ander plan dat hetzelfde resultaat oplevert.
In deze passages, waarin Jezus spreekt over de doop in de Heilige Geest, is het sleutelwoord ‘kracht’. Het Griekse woord is dunamis, waaraan wij woorden als dynamo, dynamisch en dynamiet hebben ontleend. De indruk die deze afgeleide woorden op ons maken is die van een ‘krachtige, explosieve uitwerking.’
O Heer Jezus, dank U wel voor de ‘dunamis’, de dynamietkracht van Uw Heilige Geest die elke dag mijn leven vernieuwt, die mijn lichaam herstelt en kracht geeft om te wandelen in de werken die U voor mij heeft voorbereid. Amen.