Shop Doneer

Kun jij het Evangelie delen?

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 82

Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften.
(1 Korinthiërs 15:1-4)

Kun jij het Evangelie delen?
We hebben gezien dat overal waar het Evangelie wordt verkondigd, geloof nodig is om daar eenvoudig en persoonlijk op te antwoorden. Het woord dat gebruikt wordt om dit antwoord te beschrijven (de Naam van de Heer aanroepen, bij Jezus komen, Jezus aannemen of Jezus binnenlaten in het hart) kan verschillen, maar de eigenlijke essentie van het antwoord is altijd hetzelfde. In de gevallen die we hebben bekeken, worden de volgende woorden gebruikt om dit antwoord te beschrijven: aanroepen; komen; drinken; aannemen.
Zoals we hebben aangetoond, duidt elk van deze woorden op een simpele en bekende stap, die iedereen kan begrijpen en die iedereen kan nemen. Er is nog een ander, heel erg belangrijk kenmerk dat al deze handelingen gemeen hebben: Elk ervan is een stap die de betrokken persoon voor zichzelf moet nemen. Niemand kan een van deze stappen nemen voor een ander.
Ieder mens moet zelf aanroepen; ieder mens moet zelf komen; ieder mens moet zelf drinken, ieder mens moet zelf aannemen. Zo is het ook met de reactie op het Evangelie. Ieder mens moet zijn eigen beslissing nemen. Niemand kan die vereiste beslissing nemen voor een ander. Ieder mens zal alleen door zijn eigen antwoord gered worden of verloren gaan.
In Markus 16:15 staat: En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het ​Evangelie​ aan alle schepselen.
Het is de plicht van iedere verantwoordelijke christen - of hij nu prediker is of leek - om grondig bekend te zijn met de eenvoudige basisfeiten van het Evangelie die we zojuist geschetst hebben. En ook met de verschillende manieren waarop het Nieuwe Testament de noodzaak naar voren brengt van een definitief persoonlijk antwoord van iedere ziel op het Evangelie.
Het werk van Christus’ Koninkrijk zou er erg bij gebaat zijn als elke prediker deze feiten zou opnemen in iedere boodschap die hij brengt. Waar regelmatig preken worden gehouden zonder duidelijke presentatie van deze feiten, is het zeer de vraag of zo’n prediking iets van eeuwigheidswaarde tot gevolg zal hebben.


Hemelse Vader, wilt U mij diep doordringen van deze heldere basisfeiten van het Evangelie… Heer, ik roep U aan, kom bij Jezus, laat Hem heel bewust binnen in mijn hart. Dank U Heer, dat het evangelie tot mij gepredikt is en dat U door Uw Geest in mijn hart heeft bewerkt dat ik ‘ja!’ tegen U zei! Amen.