Shop Doneer

Kunnen wij Christus ook leren kennen zoals Petrus?

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 6

Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.
(1 Korinthiërs 3:11)
Kunnen wij Christus ook leren kennen zoals Petrus?
De vraag dringt zich op: Is deze ervaring ook vandaag mogelijk? Kan iemand Christus vandaag leren kennen op dezelfde directe en persoonlijke manier waarop Petrus Hem destijds leerde kennen? Die belangrijke vraag moeten we beantwoorden met: ‘Ja’, en wel om de volgende twee redenen:
Ten eerste was het niet Christus in Zijn zuiver menselijke natuur die aan Petrus werd geopenbaard: Petrus kende Jezus van Nazareth al, de zoon van een timmerman. De persoon die op dit moment aan Petrus werd geopenbaard, was de goddelijke, eeuwige, onveranderlijke Zoon van God. Dit is dezelfde Christus die vandaag nog steeds leeft als de verhoogde Heer in de hemel, aan de rechterhand van de Vader. In het verstrijken van bijna tweeduizend jaar is Hij volstrekt niet veranderd. De eeuwige waarheid geldt nog steeds: Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid (Hebreeën 13:8). Zoals Hij destijds geopenbaard werd aan Petrus, zo openbaart Hij zich vandaag nog steeds aan ieder die Hem oprecht zoekt.
Ten tweede werd het Petrus niet geopenbaard door ‘vlees en bloed’. Het gebeurde niet langs een natuurlijke of gevoelsmatige weg. Het was een geestelijke openbaring, het werk van Gods eigen Heilige Geest. Dezelfde Geest die Petrus deze openbaring gaf, werkt vandaag nog steeds over heel de wereld en openbaart voortdurend dezelfde Christus. Jezus Christus zelf beloofde Zijn discipelen in Johannes 16:13-15:
Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen.
Aangezien deze hele openbaring plaatsvindt in de eeuwige, geestelijke realiteit, wordt ze op geen enkele manier beperkt door stoffelijke of natuurlijke factoren, zoals bijvoorbeeld verloop van tijd, of de verandering van taal, of gewoonten, of kleding, of omstandigheden.
Dit individueel en persoonlijk ervaren van Jezus Christus, de Zoon van God, geopenbaard door de Heilige Geest, erkend en beleden, blijft de enige onveranderlijke rots, het ene onwankelbare fundament waarop waarachtig christelijk geloof is gefundeerd. Belijdenissen en meningen, kerken en denominaties, die mogen allemaal veranderen, maar deze enige waarachtige rots van Gods heil, door persoonlijk geloof in Christus, blijft voor eeuwig onveranderd en is eeuwigdurend! Hierop mag ieder mens zijn geloof bouwen voor tijd en eeuwigheid, met een zekerheid en een vertrouwen dat door niets omvergeworpen kan worden!
Geweldige Heer Jezus, deze Bijbelse waarheid lezend voel ik me zo bevoorrecht dat ik U mag kennen als mijn persoonlijke Redder en het fundament van mijn geloof! Vader God, dank U wel dat U Uw Zoon hebt gezonden als de Redder van de wereld en dat ik in Hem voor eeuwig bij U mag horen! Amen.