Shop Doneer

Lofprijs als wapen tegen schuld en aanklacht

Leestijd: 2 min.
Thema: Onze aanvalswapens
We gaan nog even door op de twee teksten die we gisteren lazen. Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U een sterk fundament gelegd… (Psalm 8:3). En de Heer Jezus die deze tekst citeert als Hij wordt uitgedaagd door de schriftgeleerden zegt: Ja. Hebt u nooit gelezen: Uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen hebt U voor Uzelf lof tot stand gebracht? (Mattheüs 21:16)
Er zijn namelijk nog meer dingen die in deze beide teksten opvallen. Ten eerste, in beide gevallen wordt gezegd: Uit de mond... De mond is de belangrijkste weg waarlangs onze geestelijke wapens tegen satans rijk gelanceerd worden. Ten tweede wordt er gesproken over kinderen en zuigelingen. Kenmerkend voor kinderen en zuigelingen is dat ze nauwelijks of geen kracht hebben van zichzelf. Met andere woorden, ze zijn volledig afhankelijk van Gods kracht.
In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. (Mattheüs 11:25)
Hij sprak over Zijn eigen discipelen. Zuigelingen zijn niet per definitie pasgeborenen in natuurlijke zin, maar mensen die geen kracht hebben in zichzelf, maar die totaal afhankelijk zijn van Gods kracht. Het doel van lofprijs als wapen is satan het zwijgen op te leggen. Dit komt overeen met Openbaring 12:10. Hier staat een visioen dat nog in vervulling moet gaan, maar dat ons beter begrip geeft van satans activiteiten op dit moment.
En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.
Uit deze tekst kunnen we opmaken dat de voornaamste activiteit en het hoofdwapen van satan tegen ons, beschuldiging is. Voortdurend beschuldigt hij ons en klaagt ons aan bij God, dag en nacht. Het mag duidelijk zijn dat als satan dag en nacht bezig is met zijn activiteiten, het voor ons ook niet genoeg is om zo af en toe eens bezig te zijn. Ook wij moeten hem dag en nacht weerstaan.
Satan beschuldigt ons, om ons op te zadelen met schuldgevoel. Dat is zijn hoofdwapen tegen ons. Men zou kunnen opmerken: ,,Nou, waarom legt God satan dan niet het zwijgen op?'' Eenvoudig, omdat God òns de middelen heeft gegeven om satan te doen zwijgen, en Hij gaat die taak niet van ons overnemen. De manier waarop wij dat kunnen doen, is lofprijzing uit de mond van kinderen en zuigelingen. Lofprijs klinkt door de hemelse gewesten heen, bereikt de troon van God, en doet satans beschuldigingen tegen ons verstommen.

Vader, wat een genade dat satans aanklachten tegen mij helemaal niets uithalen, en dat U mij het wapen heeft gegeven tegen al zijn beschuldigingen. Dank U dat als ik U lofprijs, ik hem daarmee het zwijgen kan opleggen! Ik prijs Uw almacht, Uw geweldige daden en Uw grootheid, Koning de koningen! Amen.