Shop Doneer

Onderwerping aan je Vader

Leestijd: 2 min.
Weekthema:
Goddelijke discipline/ volheid van leven
We gaan verder met ons onderzoek naar de bedoelingen van Gods discipline in relatie tot heiligheid, maar we blijven gericht op het uiteindelijke doel: God wil dat we het volle leven in Hem ervaren (zie Johannes 10:10: 'leven in overvloed'...). Een belangrijke stap om die volheid van leven te verkrijgen is Zijn discipline. In dat verband vind ik het volgende Bijbelvers een geweldige proclamatie:
De vreze des HEEREN is ten leven, verzadigd overnacht men, door geen kwaad bezocht. (Spreuken 19:23)
Hoe zou je zo'n geweldig aanbod kunnen afwijzen? Veel christenen voelen zich onbehaaglijk bij de woorden 'de vreze des Heren'. Maar de vreze des Heren en de aanvaarding van Zijn omgang met ons zal leiden tot een geestelijk overvloedig, vol leven in Hem.
Als God heiligheid van ons vraagt, dan is het alleen maar logisch dat Hij ook voorziet in alles wat we nodig hebben om dat te kunnen bereiken. Eén manier is door ons te onderwerpen aan Zijn discipline, die Hij als een liefhebbende, hemelse Vader op ons toepast. We zullen kijken naar verschillende Bijbelgedeelten over dit onderwerp in de brief aan de Hebreeën.
Want let toch scherp op Hem Die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken: Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet, als u door Hem terechtgewezen wordt. Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders, en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten, en leven?
(Hebreeën 12:3-9)
Het laatste zinnetje reikt ons de sleutel aan tot het leven, namelijk onderwerping aan de 'Vader van de geesten'; de Vader, die Zijn eigen Geest van leven in de mens heeft doen wonen... Als je niet onderworpen bent aan Hem, dan kun je het leven zoals Hij het heeft bedoeld, niet kennen.

Vader, ik wil me niet onttrekken aan Uw discipline. U disciplineert alleen Uw kinderen, uit liefde. Ik ben niet verweesd, zonder vader, maar een kind van U en daarom wil ik mij onderwerpen aan Uw discipline. Wilt U mij leren om U te vrezen, zodat ik verzadigd mag overnachten en door geen kwaad wordt bezocht. Amen.