Shop Doneer

Ongenaakbaar als Jozua

Leestijd: 2 min.
We zullen ons basisthema van veiligheid nu bestuderen vanuit het leven van Jozua. Hierin zien we opnieuw dat als we in Gods wil wandelen, we in zekere zin onaantastbaar zijn.
Maar liefst veertig jaar had Jozua in de woestijn doorgebracht met het dienen van Mozes. In zijn positie als dienaar werd hij voorbereid voor leiderschap. Toen Mozes stierf, werd Jozua door God aangewezen als opvolger om het volk Israël te leiden. De woorden waarmee God Jozua aanstelde, vinden we in het bijbelboek Jozua 1: 1-9:
Het geschiedde na de dood van Mozes, de knecht des Heren, dat de Here tot Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zeide: Mijn knecht Mozes is gestorven; welnu, maak u gereed, trek over de Jordaan hier, gij en dit gehele volk, naar het land, dat Ik hun, de Israelieten, geven zal. Elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef Ik ulieden, zoals Ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en de Libanon ginds tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, het gehele land der Hethieten, en tot aan de Grote Zee in het westen zal uw gebied zijn. Niemand zal voor u standhouden al de dagen van uw leven; zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn; Ik zal u niet begeven en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want gij zult dit volk het land doen beerven, dat Ik hun vaderen gezworen heb hun te zullen geven.
Alleen, wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft; wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.
Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.
God stelde Jozua persoonlijk aan als de opvolger van Mozes. Ik wil uit dit gedeelte een aantal teksten behandelen die relevant zijn voor ons leven. Ten eerste lezen we in vers 6 dat Jozua een duidelijke, door God gegeven opdracht kreeg. God zei: ,,Jij zult deze mensen leiden om het land te beërven". Dat was Jozua's opdracht. Gisteren zagen we dat ieder van ons een opdracht of rol heeft, die staat omschreven in de boekrol. Zo was het ook bij Jozua - zijn opdracht was om de Israëlieten naar het beloofde land te leiden. We moeten beginnen met het feit te geloven dat we een door God gegeven opdracht hebben gekregen. Dat is de basis van onze veiligheid.

Vader, ik geloof dat U ook voor mij een specifieke rol en bestemming heeft, om anderen te leiden in het beërven van het beloofde land. Het maakt niet uit of dat nu veel mensen zijn zoals bij Jozua, of minder mensen - bijvoorbeeld in mijn gezin of omgeving. Het enige wat ik belangrijk vind, is te zijn in het centrum van Uw wil. Dank U dat U mij daar brengt! Amen.