Shop Doneer

Ontzagwekkend gemaakt

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Mijn vader heeft mij gemaakt
In het boek Job vinden we een prachtige beschrijving van Gods creatieve werk, toen Hij ons lichaam maakte:
Uw handen hebben mij gevormd en gemaakt, geheel en al - en nu wilt u mij verdelgen? Bedenk toch dat u mij uit leem gevormd hebt, wilt u mij tot stof doen terugkeren? Hebt u mij niet als melk uitgegoten en als kaas doen stremmen? (10:8-10, NBV)
Zoals in Genesis 2:7 het woord 'gevormd' aangeeft dat God tijdens de hele schepping zeer zorgvuldig en bekwaam te werk ging, zo benadrukt ook Job de immense bekwaamheid en zorg die God besteedde bij het vormen van het menselijk lichaam. Wat een levendige uitdrukkingen. In vers 11 lezen we:
Met vlees en huid ben ik door u bekleed, met botten en pezen hebt u mij samengeweven.
Wat een schitterend beeld van de relatie die er bestaat tussen de verschillende delen in het lichaam. In Psalm 139 schreef David:
Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, de dagen dat het gevormd zou worden, toen er nog niets van bestond; alles was in uw boek beschreven. (vers 16)
God heeft je lichaam gemaakt volgens een bepaalde bouwtekening, als het ware met een nummertje voor ieder deel. Elk deel van je lichaam staat beschreven in Gods boek. Vergelijk dit eens met wat Jezus zegt in Lukas 12:7:
Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd: u gaat veel musjes te boven.
Zo intens is Gods zorg voor ons lichaam - Hij interesseert zich zelfs voor de kleinste details. Als we ons deze waarheid realiseren, moeten we ook bedenken dat God een doel had met het ontzagwekkende ontwerp van ons lichaam.

Dank U Heer, voor uw werk in mij. Ik besef dat God mij heeft gevormd met immense zorg en bekwaamheid - en dat Hij een doel heeft met dit prachtige werkstuk, dat mijn lichaam is. Mijn Vader heeft mij gemaakt. Amen.