Shop Doneer

Onze grootste motivatie

Leestijd: 3 min.

Ik geloof dat de geweldige verwachting van de terugkeer van onze Heer een essentieel onderdeel is van nieuwtestamentisch christendom. Ons christen-zijn is niet in harmonie met het Nieuwe Testament als we niet vol opwinding de wederkomst van de Heer verwachten.

Paulus benadrukt in verschillende verzen deze verwachting. Als Paulus schrijft aan de kerk in Korinthe zegt hij midden in een zin: …zodat het u aan geen genadegave (charisma) ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heere Jezus Christus verwacht. (1 Korinthiërs 1:7)

Paulus verwacht van de Korinthiërs dat ze vol enthousiasme uitzien naar de openbaring in heerlijkheid van de Heer Jezus Christus.

In Titus 2:11-12 zegt Paulus: Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, … Waarom moeten we bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig leven? Wat is onze motivatie om nu op een heilige manier te leven? Het volgende vers vertelt ons dat: …terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. We wachten, uitkijkend naar Zijn terugkomst!

Dan zegt Paulus in 2 Timotheüs 4:7-8: Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad.

Er is een krans, een bijzondere beloning, voor degenen die Zijn verschijning hebben liefgehad. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt voor liefde, is hetzelfde woord waar agape vandaan komt. Het is een sterk, actief woord. Sommige vertalingen hebben gekozen voor de vertaling: aan allen die met liefde hebben uitgezien naar Zijn verschijnen (WV95), of een variant hierop. God heeft Zijn oog laten vallen op degenen die verlangen naar de verschijning van Jezus.

Dan lezen we in Hebreeën 9:27: En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid (vers 28). Aan wie zal Hij verschijnen? Aan degenen die vol enthousiasme op Hem wachten.

Zoals we in al deze Bijbelteksten hebben gezien, is in het Nieuwe Testament de opgewonden verwachting van de terugkomst van de Heer de belangrijkste motivatie voor een heilig leven. Het is zelfs zo dat op bijna iedere plaats waar de Bijbel spreekt over heiligheid, dit samenhangt met de terugkomst van de Heer.

Mijn conclusie is dat als de kerk niet regelmatig geconfronteerd wordt met de verwachting van de wederkomst van de Heer, het niveau van heiligheid in de kerk lager is dan wanneer die verwachting wel springlevend is. Hoe zit het met jou? Wacht je vol enthousiasme op zijn wederkomst?

Gebed van de dag

Heer Jezus, ik zie met grote liefde uit naar Uw verschijning, omdat ik U liefheb! Daarom wil ik bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig leven, zodat ik, met Paulus, kan zeggen: Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Voor mij is de krans weggelegd van de rechtvaardigheid die U mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Uw verschijning hebben liefgehad. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

CHINA

Twee nieuwe bestellingen worden nu verspreid. Dit wordt bemoeilijkt door nieuwe restricties voor de Kerk, en de gedeeltelijke shutdown door het coronavirus. Bid dat deze kostbare boeken met waarheden uit Gods Woord veel mensen zullen bereiken, en hun geloof en hoop zullen versterken.