Shop Doneer

Openbaring van de Schriften: ‘De Heilige Geest zal u in alles onderwijzen’

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 202


In Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.
(Efeziërs 1:13b-14)
Openbaring van de Schriften: ‘De Heilige Geest zal u in alles onderwijzen’
Een vijfde grootse bedoeling van de doop in de Heilige Geest is dat de Geest onze Gids en Leraar zal worden met betrekking tot de Bijbel. Christus beloofde dit aan Zijn discipelen in twee passages in het Evangelie van Johannes. In Johannes 14:26 zegt Hij: Maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.
Tijdens Zijn aardse bediening onderwees Jezus Zijn discipelen veel, en speciaal over Zijn dood en opstanding, dat de discipelen toen nog niet konden begrijpen of onthouden.
Maar Jezus verzekerde hen, dat wanneer de Heilige Geest in hen kwam wonen, Hij hun persoonlijke Leraar zou worden en zou maken dat zij zich alles precies zouden kunnen herinneren en begrijpen wat Jezus hun tijdens Zijn aardse bediening had geleerd. Maar niet alleen zou de Heilige Geest het onderwijs van Jezus uitleggen dat Hij op aarde had gegeven; Hij zou de discipelen ook tot een voller begrip leiden van Gods hele openbaring omtrent de mens.
In Johannes 16:13 komt Jezus nog eens op dit thema terug: Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken.
De uitdrukking heel de waarheid kan hier worden verduidelijkt door te verwijzen naar Jezus’ woorden in Johannes 17:17: Uw Woord is de waarheid.
Jezus beloofde Zijn discipelen dat de Heilige Geest hen zou leiden tot een juist begrip van Gods hele openbaring voor de mens in de Schriften. Dit omvat de geschriften van het Oude Testament, het onderwijs van Jezus gedurende Zijn aardse bediening, en ook de verdere openbaring van de waarheid die door Paulus en anderen van de apostelen na Pinksteren aan de Gemeente werd gegeven.

Dank U Jezus, dat U mij in mijn leven voortdurend en steeds dieper wilt doordringen van dit levensbelangrijke en nooit ophoudende feit dat altijd – in elke situatie en voor iedere omstandigheid – geldt: Uw Woord is de waarheid! Dank U wel daarvoor en voor Uw Geest die me steeds helpt dit te zien! Amen.