Shop Doneer

Opleiding maakt bovennatuurlijk getuigenis niet overbodig

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 245


God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten, en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil.
Hebreeën 2:4

Opleiding maakt bovennatuurlijk getuigenis niet overbodig

Soms is weleens gesuggereerd dat een hoge graad van geleerdheid en opleiding in Gods dienaren het speciale bovennatuurlijke getuigenis van de Heilige Geest overbodig maakt. Maar het grote voorbeeld van de apostel Paulus laat zien dat dit niet juist is. Intellectuele kennis, hoewel van nut op het eigen niveau, kan nooit de bovennatuurlijke kracht en bediening van de Heilige Geest vervangen.
En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen, want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. (1 Korinthiërs 2:1-5)
Het is duidelijk dat Paulus iemand was met grote intellectuele gaven en geleerdheid, zowel op het gebied van de godsdienst als op het gebied van de filosofie. Maar hier zien we dat bij het brengen van de boodschap van het Evangelie Paulus doelbewust afziet van wat hij noemt overtuigende woorden van menselijke wijsheid.
Daar bedoelt hij mee, dat als hij verkozen had zulke vormen te gebruiken om aandacht te vragen, hij dat had kunnen doen. Maar hij zag daarvan af, ten gunste van een volkomen andere vorm van bewijs van de waarheid van zijn boodschap. Dit andere bewijs beschrijft Paulus als het betonen van geest en kracht (dat is de Heilige Geest).
Let op dat woord ‘betonen’. Dit betekent iets wat openlijk is, dus publiek, en waarneembaar met de zintuigen. De Heilige Geest werkte niet met Paulus mee als slechts een onzichtbare, onwaarneembare invloed. De tegenwoordigheid en de kracht van de Heilige Geest werden in zijn bediening openlijk en waarneembaar gedemonstreerd.
Waarom heeft God deze bovennatuurlijke vorm bepaald voor het getuigen van de waarheid van de Evangelieboodschap? Paulus geeft ons het antwoord: opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God.
Het is niet Gods bedoeling dat het geloof van Zijn volk gebaseerd is op redenering en bewijs op het niveau van puur menselijk denken. Het enige bevredigende fundament voor het geloof van iedere gelovige ligt in een rechtstreekse persoonlijke ervaring van de kracht van de Heilige Geest in zijn eigen hart en leven. In Romeinen 15:18-19 zegt Paulus: Want ik durf het niet aan iets te zeggen wat Christus niet door mij teweeggebracht heeft, om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen, in woord en daad, door de kracht van tekenen en wonderen en door de kracht van de Geest van God.
Paulus zegt dus dat gehoorzaamheid aan het Evangelie niet bewerkt wordt door gebruik van zijn eigen natuurlijke talenten, of geleerdheid, maar door kracht van tekenen en wonderen. En die zijn, zegt hij, het werk van de Heilige Geest.
Dank U wel, hemelse Vader, dat U ook door mij heen het waarachtige getuigenis van de waarheid van Uw Woord wilt doen zien en ervaren. Help mij en moedig mij aan Heer, om in geloof voor mensen te bidden en de werken te doen die U ook deed. Amen.