Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Ouders en kinderen

Leestijd: 3 min.
De laatste relatie die ik in dit kader wil bekijken is de relatie tussen ouders en hun kinderen. Ook deze is in Gods ogen heilig. In Efeze 6:1 lezen we:

Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het. (NBV)

Let op de toevoeging die een zekere restrictie aangeeft: 'uit ontzag voor de Heer'. Als ouders van hun kinderen iets vragen wat moreel verkeerd is of tegen Gods Woord ingaat, dan zijn ze niet verplicht te gehoorzamen. In alle andere gevallen zijn de kinderen wel verplicht om hun ouders te gehoorzamen. Als God tot een kind spreekt, kan Hij ook tot de ouders van het kind spreken en ervoor zorgen dat zij accepteren wat Hij tot het kind heeft gezegd.

Als we de Bijbeltekst iets verder doorlezen, dan zien we welke geweldige zegen God verbindt aan het gehoorzamen en eren van je ouders. In vers 2-3 staat:

Eer je vader en moeder (dat is het eerste gebod met een belofte), opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde.

(De volgende drie alinea's zijn een excerpt uit 'God en je partnerkeuze'.)

*Deze speciale belofte houdt echter direct ook een voorwaarde in: Als je wilt dat het goed met je gaat, dan moet je er dus voor zorgen dat je je ouders eert. Doe je dat niet, dan kun je ook niet verwachten dat het je 'goed gaat'. Daarbij moeten we ons wel realiseren dat het mogelijk is je ouders te eren zonder dat je het in alle dingen met hen eens bent, of alles goedkeurt wat zij doen. In sommige dingen kun je het zeer met hen oneens zijn, maar tegelijk een houding van respect naar hen handhaven. Als mensen (jong, volwassen of zelfs van middelbare leeftijd) op die manier hun ouders eren, dan eer je daarmee ook God Zelf, die dit gebod gegeven heeft. Dit genereert Gods zegen.

Ik heb vaak meegemaakt dat het leven van christenen revolutionair veranderde, toen ze erkenden dat hun houding ten opzichte van hun ouders verkeerd was, zij dit beleden en zich hiervan bekeerden. Zo herinner ik me een man die zich op basis van dit Bijbelse principe bewust werd dat hij al zijn leven lang bitterheid koesterde tegen zijn vader. Hoewel zijn vader al lang was overleden, reisde hij honderden kilometers naar het graf van zijn vader. Bij het graf neergeknield stortte hij vol berouw en in diepe gebrokenheid zijn hart uit voor God. Hij stond niet op voordat hij wist dat zijn zonden vergeven waren en hij bevrijd was van de kwade effecten ervan. Vanaf dat moment veranderde zijn hele leven. In plaats van frustratie en nederlaag kreeg hij nu een leven vol overwinning en vervulling.

Wist je dat ook heel wat problemen en conflict bij jonge echtparen zijn terug te voeren op dit punt? Ze zijn toegewijd aan elkaar en hebben elkaar oprecht lief. Toch missen ze iets... Gods zegen op hun huwelijk. De oorzaak? Hun houding naar hun ouders is niet de houding die God van hen vraagt. Vaak verandert het huwelijk vol worsteling in een huwelijk vol zegen en voorspoed, als zij deze houding van het niet eren van hun ouders, een houding die Gods zegen blokkeert, veranderen.*

Deze prachtige belofte laat zien hoe hoog God dit principe aanslaat en (weghalen bij gebruik van de drie alinea’s hierboven) hoe heilig de relatie is die kinderen hebben met hun ouders.

Met deze derde Bijbelse relatie sluiten we dit gedeelte van onze studie af. In elk van deze drie relaties zien we een tweeledige toepassing: Ten eerste, ten positieve: We zouden moeten verwachten Gods stem te verstaan door deze relaties heen. Ten tweede de negatieve toepassing: laten we dubbel voorzichtig zijn als we denken Gods stem te verstaan maar daarbij deze relaties, die de Bijbel aanmerkt als heilig, negeren.

Gebed van de dag

Dank U wel Vader, dat U ons mensen geeft in onze directe omgeving, mensen die dichtbij staan en die van ons houden, om ons te helpen Uw stem te verstaan. Als er op dit vlak dingen zijn misgegaan in mijn leven, wil ik U vragen vergeving en herstel te brengen, zodat ik in mijn luisteren naar U niet alleen sta, maar naast Uw Woord, de omstandigheden en Uw vrede, ook de relatie met mijn medegelovigen heb om mij te helpen Uw stem te verstaan. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

INTERNATIONAAL

We nodigen u uit samen met de directeuren en zendingswerkers van DPM wereldwijd te bidden voor onze bediening: het beschikbaar stellen van levensveranderend bijbelonderwijs aan diegenen die hier dringend behoefte aan hebben Dank u voor uw gebed en ondersteuning.