Shop Doneer

Oudtestamentische voorbeelden

Leestijd: 2 min.
Het oudtestamentische verhaal van Israëls bevrijding uit Egypte bevat prachtige voorafschaduwingen van alle dingen die we de afgelopen dagen hebben geleerd. Paulus herinnert de Joodse gelovigen hier aan in 1 Kor. 10:1-2: ...dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heengingen, allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee...
Ten eerste, toen ze nog in Egypte waren, werden de Israëlieten gered van Gods oordeel door het bloed van het Paaslam. In de hele Bijbel is dit offerlam het beeld van Jezus, het Lam Gods, wiens vergoten bloed aan het kruis zondaars redt van Gods oordeel over hun zonden.
Daarna werden de Israëlieten gered uit Egypte, door wat Paulus beschrijft als een dubbele doop. De doop in de wolk die over hen kwam is een typering van de doop in de Heilige Geest. De doortocht van de Israëlieten door het water van de Rode Zee, dat op een bovennatuurlijke manier voor hen uiteen week, is het beeld van de doop door onderdompeling in water. Deze dubbele doop scheidde de Israëlieten definitief en op een radicale manier van Egypte - dat het beeld is van onze wereld in haar gevallen staat. De doop in de wolk is beschreven in Exodus 14:19-20:
Toen verliet de Engel Gods, die voor het leger van Israël uitging, zijn plaats en ging achter hen aan; ook verliet de wolkkolom haar plaats aan hun spits en ging achter hen staan. Zo kwam zij tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten in - en de wolk was duisternis, maar tegelijk verlichtte zij de nacht - zodat de een de ander niet kon naderen, de gehele nacht.
In deze bovennatuurlijke wolk kwam de Heer zelf naar beneden om Zijn volk te beschermen. Dat had een dubbel effect. Voor de Egyptenaren was de wolk donker en beangstigend, maar voor de Israëlieten bracht zij licht in de duisternis. De hele nacht hield de wolk de Egyptenaren tegen, zodat zij niet bij de Israëlieten konden komen. In de wolk kwam de Engel des Heren dichtbij om Zijn volk te beschermen. Jezus kondigde al aan dat Hij door de Heilige Geest zou terugkomen om blijvend bij Zijn discipelen te zijn. De wolk is dus een levendige vooraankondiging van de belofte die Jezus deed aan Zijn discipelen in Joh. 14:16-18:
En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid [de Heilige Geest]... Ik zal u niet als wezen achterlaten, Ik kom tot u.
De beschrijving van Israëls uittocht uit Egypte geeft aan dat de Engel van God in de wolkkolom was die het Israëlitische kamp scheidde van de Egyptenaren. Op dezelfde manier komt de Here Jezus door de Heilige Geest terug bij de gelovigen, om blijvend woning bij hen te maken. Zo biedt Hij bescherming en troost in tijden van verdrukking. Door deze dubbele doop begon Gods volk aan een levenslange reis die hen uiteindelijk zou brengen naar de erfenis die God voor hen had voorbereid.

Hemelse Vader, wat is het bijzonder en prachtig dat in de manier waarop U Uw verbondsvolk Israël redde, al zoveel voorafschaduwing lag van Jezus de Redder, en de Heilige Geest die Hij vervolgens zond als Trooster, Gids en Leidsman, ook voor mij! Dank U voor die geweldige genade. Amen.