sluit
Shop Doneer

Redder en rechter

Leestijd: 2 min.
De twee kanten van Gods karakter, zijn genade en zijn strengheid, vinden we in de hele Bijbel terug. Vaak wordt gedacht dat God alleen in het Oude Testament streng was en in het Nieuwe Testament niet. Dat is echter beslist niet waar. In het Oude Testament, in Jesaja 45:21, zegt God:
Ben Ik het niet, de Here? En er is geen God behalve Ik, een rechtvaardige, verlossende God is er buiten Mij niet.
Hier zien we dus duidelijk die twee kanten. Hij is een rechtvaardige God, maar ook bereid om te redden. Elk mens zal met God te maken krijgen, hetzij als een verlossende God, hetzij als de rechtvaardig Rechter van de hele aarde.
Ook Paulus zegt in Romeinen 11:22:
Houd daarom voor ogen dat God niet alleen goed is, maar ook streng. Hij is streng voor wie gevallen zijn, maar goed voor u - als u tenminste trouw blijft aan zijn goedheid, want anders wordt ook u afgekapt.
Hier vinden we dus midden in het Nieuwe Testament de goedertierenheid, de genade van God, maar ook de gestrengheid. God is barmhartig, zolang we onszelf binnen Zijn genade blijven plaatsen - zolang wij trouw Zijn aan zijn goedheid. Maar voor hen die volharden in zonde is God streng en komt Hij met oordeel. Het één sluit het ander niet uit.
Het is heel belangrijk dat we deze twee kanten van Gods natuur begrijpen. Hij is Redder, maar ook Rechter. Het is belangrijk dit te weten, omdat Hij verwacht dat wij in deze dingen dezelfde instelling hebben als Hij. In Psalm 97:10 vinden we een bijzondere toepassing van de rechtvaardige, strenge kant van God die ook in ons karakter moet doorwerken:
Gij, die de Here lief hebt, haat het kwade;
De psalmist gebruikt hier twee zeer krachtige woorden: liefhebben en haten. Als je zegt dat je van de Heer houdt, dan moet dat ook blijken uit een houding die er direct mee te maken heeft: het kwade te haten. In ons karakter moeten dus twee kanten van de munt gevonden worden: de Here liefhebben, en het kwade haten.
Als je de Heer liefhebt, is er geen compromis mogelijk met het kwade. We mogen nooit denken dat Gods genade Zijn oordeel aan de kant schuift. Veel mensen vandaag maken deze vergissing, zowel christenen als niet-christenen. Laten we onszelf deze vraag regelmatig stellen: Haat ik het kwade? Je antwoord op die vraag is namelijk een graadmeter voor de mate waarin je de Here liefhebt.

Heer, geef mij die balans in mijn blik op U, zodat ik U liefheb, maar ook net als U het kwade haat. Ik besluit ieder compromis met het kwade uit mijn leven weg te doen, omdat ik U liefheb met mijn hele hart. Ik prijs U, dat ik door het offer van Jezus hier de genade voor krijg. Amen.