Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Redder en Rechter

Leestijd: 2 min.
Weekthema:
Wat is heiligheid?
Gisteren kwamen de eerste drie kenmerken van Gods karakter aan de orde: 1.licht 2. liefde en 3. Gerechtigheid en oordeel. Het volgende kenmerk van Gods karakter wordt gerepresenteerd door twee zelfstandige naamwoorden die ook weer aan elkaar verbonden zijn: boosheid en toorn. Het hedendaagse christendom heeft vrijwel geen ruimte voor deze eigenschappen van God, maar toch zijn ze Bijbels, en erg belangrijk. God is (ook) een God van boosheid en toorn. Het eerste hoofdstuk van het boek Nahum geeft deze waarheid op een opmerkelijke manier weer. Het begint vrij plotseling, met maar heel weinig beleefde introductie:
De HEER is een wrekende God, hij duldt niemand naast zich. De HEER is een woedende wreker, de HEER wreekt zich op zijn tegenstanders, hij richt Zijn toorn op Zijn vijanden. (Nahum 1:2)
Daar staat het. De Heer is boos, Hij is woedend, en Hij wreekt zichzelf op zijn vijanden. Dit maakt deel uit van Zijn heilige, eeuwige karakter. Om eerlijk te zijn, als we dit gedeelte weglaten, dan laten we geen waarachtig beeld van God zien. In deze tijd is de algemene houding: "Nou, als God iemand of iets moet oordelen, dan moet Hij toch in ieder geval eerst onze toestemming krijgen om dat te doen." Maar dat is niet de waarheid. Mensen die zo denken, zullen op enig moment ruw worden wakker geschud.
In een gedeelte uit Openbaring 14 vinden we vergelijkbare informatie die Gods oordeel over de Antichrist of het beest beschrijft, en over degenen die hem volgen:
En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. (Openbaring 14:9-11)
Merk op dat deze overtreders gepijnigd zullen worden in de aanwezigheid van het Lam. Dit beeld past totaal niet bij de huidige, veel gehoorde idee van een uitsluitend zachtmoedige, lieflijke Jezus. Maar de boosheid en de toorn die in bovenstaand gedeelte beschreven zijn, maken wel degelijk deel uit van Jezus' heilige, eeuwige karakter. Hij is de Redder, maar ook een Rechter.
In dit verband denk ik aan de apostel Johannes. Tijdens het Laatste maal ging hij tegen de borst van Jezus liggen en vroeg Hem wie het was die Hem zou gaan verraden (zie Johannes 13:21-25). Johannes kwam bij die gelegenheid heel dicht bij Jezus. Maar in Openbaring 1, waar Johannes een visioen had van Jezus als de Rechter, viel hij als dood voor Zijn voeten neer (vers 17). Er zijn veel verschillende kanten aan het karakter en de persoonlijkheid van God en van Jezus. Oordeel en toorn maken deel uit van Zijn eeuwige karakter.
Morgen zullen we het volgende kenmerk van God bespreken: barmhartigheid en goedertierenheid.

Vader, dank U dat U boos bent over onrecht. Dat U onrecht niet door de vingers ziet. Ook over mijn onrecht bent U boos, maar dank U wel, dat Jezus voor mij die boosheid en de straf gedragen heeft, zodat ik met vrijmoedigheid, zonder angst, bij U mag komen. Amen.