Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Slechts twee beperkingen voor profetie in de gemeente

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 229


Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander.(1 Korinthiërs 12:7)

Slechts twee beperkingen voor profetie in de gemeente

Gisteren lazen we hoe Paulus ons als gelovigen aanspoort om te streven naar geestelijke gaven. God wil dat ieder lid van de gemeente functioneert in geestelijke gaven. Als we dat in de praktijk niet zien dan komt dat niet omdat Hij die gaven niet wil geven, maar omdat wij ons er niet altijd naar uitstrekken.
In 1 Korinthiërs 14:13 zegt Paulus bijvoorbeeld ook: Daarom, laat hij die in een andere taal (‘tong’ in NBG) spreekt, bidden dat hij het mag uitleggen.
Het is duidelijk dat Gods Woord ons niet zegt te bidden voor iets waarvan God niet wil dat wij het zullen hebben. Daarom weten wij dat het Gods wil is dat iedereen die in tongen spreekt, die openbaring ook zal uitleggen. Omdat Paulus al heeft gezegd dat het Gods wil voor allen is om in tongen te spreken, is het ook Gods wil voor allen om te vertolken.
Paulus zegt opnieuw in 1 Korinthiërs 14:31: Want u kunt allen, de één na de ander, profeteren, opdat allen leren en allen bemoedigd worden.
Duidelijker kon het niet. Het is de geopenbaarde wil van God voor alleleden van de gemeente dat zij de geestelijke gave van profetie gebruiken.
Slechts twee beperkingen verbindt Paulus aan deze algemene openbaring van Gods wil. In de hier geciteerde verzen zegt hij ‘één voor één’… Dat betekent dat de gelovigen dit om de beurt moeten doen; niet meer dan één gelovige tegelijk profeteren. De bedoeling daarvan is duidelijk en wordt een paar verzen verderop genoemd. Het is om verwarring te voorkomen.
De andere beperking op het gebruik van de gave van profetie wordt door Paulus een paar verzen eerder genoemd in 1 Korinthiërs 14:29: En laten twee of drie profeten spreken, en laten de anderen het beoordelen.
Paulus beperkt hier het aantal gelovigen dat in een dienst de gave van profetie mag gebruiken. Hij zegt: ‘twee of drie’. De bedoeling daarvan is dat de hele dienst niet door één speciale vorm van geestelijke uitingen wordt overheerst. Het gebruik van profetie heeft zijn plaats in de dienst, maar maakt niet de hele dienst uit. De bediening van de Heilige Geest door Gods volk is veel gevarieerder dan dat. Vele andere verschillende vormen van dienstbetoon zijn vereist om een volledige dienst te hebben.
Dank U Vader, voor het wonder dat U Uw gemeente richting en instructie geeft door profetie. Help onze gemeente om hierin goed te functioneren. Geeft U de mensen ook de vrijmoedigheid om te spreken als zij een profetie van U ontvangen. Amen.