Shop Doneer

Sozo - 'Redding' betekent ook 'bevrijding'

Leestijd: 2 min.

Gisteren leerden we uit het verhaal van de bloedvloeiende vrouw dat het Griekse woord 'sozo', dat meestal vertaald wordt met 'redding' of 'behoudenis', ook gebruikt wordt in de betekenis van lichamelijke genezing. In Gods heilsplan voor de mens is lichamelijke genezing beslist een belangrijk onderdeel is van onze totale redding. Vandaag zullen we nog een ander onderdeel zien van de totale redding die Jezus voor ons bewerkte door Zijn offer aan het kruis.

In Lukas 8:35 - 36 vinden we het verhaal over de man met een legioen van boze geesten. Toen Jezus deze boze geesten verjoeg, werd de man volkomen normaal.

En de mensen liepen uit om te zien wat gebeurd was, en zij kwamen bij Jezus en vonden de mens, van wie de boze geesten uitgevaren waren, aan de voeten van Jezus zitten, gekleed en goed bij zijn verstand en zij werden bevreesd. En zij die het gezien hadden, verhaalden hun, hoe de bezetene genezen was.

In dit gedeelte wordt opnieuw het Griekse woord sozo gebruikt: 'gered'. Deze keer is het vertaald als 'genezen', maar feitelijk hield deze 'genezing' dus een 'bevrijding' in van boze geesten. Door het offer van Jezus aan het kruis is voorzien in bevrijding van boze geesten en ook dat maakt deel uit van onze totale redding. In de loop van de jaren heb ik duizenden mensen mogen helpen die bevrijding van boze geesten nodig hadden, en uit ervaring heb ik geleerd dat satan slechts voor één ding ontzag heeft: het kruis. Je kunt hem vertellen dat je baptist bent, of Nederlands Hervormd, Gereformeerd, of een Pinksterchristen, maar dat maakt allemaal geen enkele indruk op hem. Als je echter tegen hem opstaat op basis van wat Jezus deed aan het kruis, dan beeft satan. Ook opstanding hoort erbij!

In Lukas 8:49,50lezen we: Terwijl Hij nog sprak, kwam er iemand van de overste der synagoge met de boodschap: Uw dochter is gestorven, val de Meester niet meer lastig! Maar Jezus hoorde het en antwoordde hem: Wees niet bevreesd, geloof alleen, en zij zal behouden worden.

Je zult inmiddels wel kunnen raden welk woord hier gebruikt wordt voor 'behouden worden'... precies: sozo, oftewel 'redding'. Hier betekent redding dus: teruggebracht worden uit de dood!

Heer, dank U wel dat geen macht die troont in de hel ook maar enige heerschappij kan voeren over mijn leven, omdat ik op basis van Uw offer, Heer Jezus, helemaal en uitsluitend toebehoor aan U. De kracht van Uw kostbare bloed regeert op elk gebied van mijn leven: mijn geest, mijn ziel, en ook mijn lichaam... Amen.