Shop Doneer

Sozo - 'Redding' betekent ook 'genezing'

Leestijd: 2 min.
We zullen nu gaan kijken naar een aantal gedeelten uit het Nieuwe Testament, waar het woord voor 'redden' vertaald is als 'genezen' of 'gezond maken'. Het Griekse woord voor 'redden' is sozo. Alle andere woorden voor 'redding' hebben dezelfde stam. In een flink aantal nieuwtestamentische Schriftgedeelten is het werkwoord sozo gebruikt voor lichamelijke genezing. Het probleem is echter dat vertalers dit woord niet altijd consequent vertalen met 'redden', waardoor de prachtige waarheid dat lichamelijke genezing een integraal onderdeel is van onze redding, wordt vertroebeld.

We beginnen in Matt. 9:21-22 met het verhaal van de bloedvloeiende vrouw die Jezus' mantel aanraakt en vervolgens bang is om dit te bekennen. U moet zich bedenken dat een bloedvloeiende vrouw in de heersende cultuur beschouwd werd als onrein, en daarom niemand mocht aanraken, omdat anders de aangeraakte persoon ook onrein zou worden. Door Jezus aan te raken, overtrad de vrouw die regel. Dit is de reden - en niet verlegenheid, zoals vaak wordt gedacht - dat ze bevend naar voren kwam toen werd gevraagd. Want zij zei bij zichzelf: Als ik alleen maar Zijn bovenkleed aanraak, zal ik gezond worden. (Matt. 9:21, HSV) Maar Jezus keerde zich om, zag haar en zei: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden. (Matt. 9:22, HSV) Het woord dat hier door zowel de bloedvloeiende vrouw als Jezus gebruikt wordt, is sozo. Lukas 8:47, 48 geeft zelfs nog dieper inzicht in de gebeurtenissen rond de bloedvloeiende vrouw:

Toen de vrouw zag dat zij niet onopgemerkt was, kwam zij bevend naar Hem toe, en nadat zij voor Hem neergevallen was, vertelde zij voor heel het volk om welke reden zij Hem aangeraakt had en dat zij onmiddellijk genezen was. Hij zei tegen haar: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede. (HSV)

Ook in het Lukas-evangelie staat voor het vertaalde woord 'behouden' eigenlijk het woord sozo, oftewel 'gered', terwijl uit haar getuigenis blijkt dat ze lichamelijke genezing heeft ontvangen. Ook Jezus ziet lichamelijke genezing dus als onderdeel van onze redding! We zullen nu Markus 6:56 lezen:

En waar Hij ook kwam in dorpen of steden of gehuchten, daar legden zij de zieken op de markten en smeekten Hem, dat zij slechts de kwast van Zijn kleed mochten aanraken. En allen, die Hem aanraakten, werden gezond.

Ook hier woord het Griekse woord sozo gebruikt voor 'werden gezond'!

Dank U wel, Heer Jezus, dat wat U betreft lichamelijk gezond worden een onderdeel is van onze redding. Dank U wel dat toen U aan het kruis hing, Uw kostbare bloed vloeide om ons te redden van zonde, maar ook van ziekte! Amen.