Shop Doneer

Twee kanten aan het heiligingsproces

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 47

Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook ​Christus​ de ​gemeente​ liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou ​heiligen, door haar te ​reinigen​ met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een ​gemeente​ zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij ​heilig​ en smetteloos zou zijn.
(Efeziërs 5:25-27)

Twee kanten aan het heiligingsproces
Gisteren lazen we een aantal teksten over heiliging. Deze teksten bij elkaar optellend, komen we tot de volgende conclusie: Volgens het Nieuwe Testament komt heiliging tot stand door vijf belangrijke processen of middelen:
1) door de Heilige Geest
2) door de waarheid van Gods Woord
3) door het altaar van het offer
4) door het bloed van Christus
5) door geloof in Christus
Samengevat: De Heilige Geest begint het proces van heiliging in het hart en de geest van iedereen die God in Zijn eeuwige voornemen verkozen heeft. Door de waarheid van Gods Woord, terwijl dit aangenomen wordt in het hart en in de geest, spreekt de Heilige Geest, openbaart Hij het altaar van het offer, scheidt de gelovige van alles dat hem van God afhoudt en beweegt hem om zich in overgave en toewijding op dat altaar te leggen. Daar wordt de gelovige geheiligd voor God, door het contact met het altaar en door de reinigende en zuiverende kracht van het bloed dat op het altaar vergoten werd. Het bereik van het heiligende werk van de Geest, het Woord, het altaar en het bloed, wordt bepaald door het persoonlijk geloof van elke gelovige.
Allereerst moeten we opmerken dat er twee aspecten zijn aan heiliging - negatief en positief. Het negatieve aspect bestaat uit het gescheiden zijn van de zonde en de wereld en van alles wat onrein en onzuiver is. Het positieve aspect bestaat uit het deelgenoot worden aan Gods eigen, heilige natuur.
Als christenen hebben we de neiging het negatieve meer te benadrukken dan het positieve. In Efeziërs 5:18 bijvoorbeeld leggen we meestal meer nadruk op het negatieve En word niet dronken van ​wijn, dan op het positieve: maar word vervuld met de Geest. Dit is een onjuiste manier om Gods Woord te presenteren. Heiligheid is veel meer dan alleen maar je onthouden van zonde en onreinheid.
In Hebreeën 12:10 bijvoorbeeld wordt ons gezegd dat God ons bestraft …tot ons nut, opdat we deel krijgen aan Zijn heiligheid.
En in 1 Petrus 1:15-16 lezen we: Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, ​heilig​ is, word zo ook zelf ​heilig​ in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees ​heilig, want Ik ben ​heilig.
Heiligheid is onderdeel van Gods eeuwige, onveranderlijke natuur. God was heilig voor de zonde, en God zal nog heilig zijn wanneer de zonde weer voor eeuwig is uitgebannen. Wij moeten deelgenoten zijn van dit deel van Zijn eeuwige natuur. Afgescheiden zijn van de zonde is een fase in dit proces, maar het is niet het hele proces. Het uiteindelijke, positieve resultaat waar God naar verlangt in ons leven, gaat veel verder dan reiniging en afgescheiden zijn.

Dank U Vader, dat U me helpt bij de eerste stappen van reiniging en afzondering voor U, maar dat U vervolgens nog veel verder gaat; u heiligt mij door Uw Geest en Uw Woord. Naast mijn dagelijkse voeding uit Uw geschreven Woord, is Jezus, het levende Woord in mijn hart, ook voortdurend in mijn leven aan het werk met heiliging. Dank U wel daarvoor. Amen.