sluit
Shop Doneer

Vereenzelvig je met Gods wil!

Leestijd: 2 min.
In Lukas 4:28-30 lezen we over een ander incident waarbij de mensen uit zijn eigen stad Nazaret Hem willen doden voor wat Hij in de synagoge heeft onderwezen. Het vindt plaats, uitgerekend vlak na het moment dat Jezus heeft verklaard dat Hij de vervulling is van Gods plan, de uitvoerder van Gods wil, die door de Geest des Heren gezalfd is om gebrokenen van hart te verbinden, blinden het zicht terug te geven, gevangenen vrij te zetten en de genade van de Heer af te kondigen:
Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Ze sprongen op en dreven Hem de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem in de afgrond te storten, maar Hij liep midden tussen hen door en vertrok.
Ondanks dat Hij geen bewapende lijfwacht had, was er iets ongenaakbaars in Jezus, waardoor niemand Hem kon vernietigen. Niemand kon een hand tegen Hem opheffen, omdat Hij volkomen was toegewijd aan de wil van zijn Vader. Het contrast zien we in de tuin van Getsemané, toen de tijd was gekomen dat Hij zou worden gearresteerd en weggeleid om gekruisigd te worden. Toen de mannen kwamen om Hem op te pakken, zei Jezus het volgende:
De ure is gekomen, zie, de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. (Mark. 14:41,42)
Dit kon niet eerder gebeuren dan het uur dat God de Vader had aangewezen. Tot op dat moment was Jezus volstrekt onaantastbaar. Jij en ik kunnen datzelfde voorbeeld volgen. Als wij ons volledig toewijden aan de wil van God, zijn we net zo onaantastbaar en onoverwinnelijk. Als onze motivatie is om Gods wil te doen en we vereenzelvigen ons met Gods wil, dan zijn we net zo veilig en sterk en onaantastbaar in deze wereld als de wil van God zelf. Het is belangrijk te zien dat wij net zo toegewijd kunnen zijn om Gods wil te doen als Jezus.
We moeten echter blijven bedenken dat die zekerheid altijd verbonden blijft aan de kaders van Gods plan, dat de Here Jezus door zijn enorme toewijding en relatie met de Vader op een heel diep niveau kende. En tegelijk ging juist Hij - naar Gods plan - door ongekend diepe angst, pijn en verlatenheid heen in de tuin van Getsemané en door zijn dood aan het kruis. Daarin ligt voor ons echter wel weer de hoop en de kracht om achter Hem aan te blijven gaan, sterk en onaantastbaar in Hem, maar net als Hij ook geconfronteerd met pijn en lijden.

Heer, ook mij heeft U geroepen om in uw wil te wandelen, een weg die lijden en weerstand kan brengen, maar die ook uw heerlijke Koninkrijk vestigt dat niet te stuiten is. Maak mij net zo onverzettelijk en vastberaden als de Heer Jezus, om uw wil in mijn leven ten uitvoer te brengen. Daar wil ik mijn veiligheid en zekerheid zoeken! Amen.