sluit
Shop Doneer

Vooruit, niet achteruit!

Leestijd: 2 min.
Denk nog eens terug aan die tekst in 2 Timotheüs 1:7: Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.
Als we wandelen in de Heilige Geest en vol zijn van Hem, dan is er afgerekend met lafhartigheid. Er is simpelweg geen plaats meer voor. De Heilige Geest is de Geest van kracht, liefde en een gedisciplineerd gedachtenleven. Hij drijft de geest van lafhartigheid uit.
Het derde principe uit het leven van Jozua is ook erg belangrijk. We moeten vooruit en niet achteruit. We moeten ons niet richten op zelfbescherming en zelfbehoud, maar we moeten ons richten om vooruit te gaan in de wil van God. In dit verband wil ik de laatste woorden die Jezus tot zijn discipelen sprak graag met je delen:
En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam
des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. (Mattheüs 28:18-20)
De basis van deze opdracht is het gegeven dat Jezus nu is verhoogd tot Koning der koningen en Heer der heren. Hij zit aan de rechterhand van God. Alle macht is aan Hem gegeven. Deze belofte wordt aan jou en mij gegeven. Als we uitgaan in gehoorzaamheid aan Jezus' opdracht, als we onze gedachten en onze ogen erop richten, zullen we de wil van God gaan doen. We zullen niet bang zijn, we zullen ons niet terugtrekken, we zullen ons er niet op richten onszelf te beschermen of ons eigen leven te behouden. We hebben een opdracht. Die opdracht is om dit evangelie van het koninkrijk naar alle volken der aarde te brengen en uit al deze volken dicipelen te maken. We hebben de autoriteit van Jezus zelf achter ons staan. Jezus op de troon overschaduwt ons, Hij beschermt ons, Hij voorziet voor ons en Hij doorgrondt ons, maar alleen als we in gehoorzaamheid uitgaan om zijn opdracht te volbrengen.

Hemelse Vader, wat een ontdekking dat de veiligheid die ik in dit leven kan vinden, samen lijkt te hangen met de algemene grote opdracht die U aan al uw kinderen gaf, en de specifieke opdracht die U daarin heeft voor mij. Help mij Heer, mij uit te strekken naar dit plan en zo echte, blijvende veiligheid te vinden.