Shop Doneer

Waarheden over Gods voorziening

Leestijd: 2 min.
Weekthema:
Hoe God heiligheid mogelijk maakt
Gisteren lazen we dat heiligheid zijn oorsprong heeft in het kennen van God. Vandaag en morgen bespreken we wat het kennen van God uitwerkt.
Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. (2 Petrus 1:3-4)
In bovenstaand tekstgedeelte staan vier heel belangrijke uitspraken. Twee ervan vinden we in vers 3, en twee in vers 4.
1. Volkomen voorziening is al gegeven door Gods kracht.
De eerste uitspraak is: Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort... (2 Petrus 1:3).
Let vooral op de tijd die wordt gebruikt. De tijdsvorm van het werkwoord dat gekozen is laat het moment van de handeling zien. Het is niet zo dat God zal geven, maar Hij heeft gegeven. God heeft ons alles al gegeven wat we ooit nodig zullen hebben voor een leven waarin we steeds meer op Hem gaan lijken. Hij heeft volkomen voorziening gegeven voor tijd en eeuwigheid, door Zijn kracht. Het is belangrijk dat we die waarheid begrijpen.
2. De voorziening komt tot stand door het erkennen van Christus.
Het tweede deel van 2 Petrus 1:3 zegt: ...door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd.
Wat hier vertaald is met 'kennis', is in het Grieks een woord dat 'erkenning' betekent. Met andere woorden, onze mogelijkheid om vooruit te komen in de dingen van God, komt overeen met de mate waarin we Jezus Christus erkennen.
Laat ik hier met nadruk stellen dat de Kerk niet één wordt door het discussiëren over leerstellingen. Het is zelfs zo dat de geschiedenis laat zien dat hoe meer we discussiëren over leerstellingen, hoe meer we verdeeld raken. De Kerk wordt één door de erkenning van Jezus Christus. Paulus zei:
totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. (Efeze 4:13)
Ook hier wordt het Griekse woord gebruikt dat erkenning betekent. Met andere woorden, we gaan eenheid in geloof bereiken naar de mate waarin we de Heer Jezus Christus erkennen.
Ieder aspect van Bijbelse waarheid is een aspect van Jezus Christus en Zijn bediening. Je gaat de redding binnen door het erkennen van Jezus als de Redder. Je gaat genezing binnen door Jezus te erkennen als Geneesheer. Je gaat de doop in de Heilige Geest binnen door Jezus te erkennen als de Doper. Je gaat bevrijding binnen door Jezus te erkennen als Bevrijder. Zowel groei in het leven als christen als eenheid onder gelovigen worden niet bereikt door het vaststellen van leerstellingen en het discussiëren erover, maar door het erkennen van de Heer Jezus Christus. Hoe meer compleet we Hem erkennen, hoe meer we één zijn in Hem, en hoe meer we groeien in onze eigen geestelijke ervaring.
Morgen bekijken we de derde en vierde waarheid uit dit Bijbelgedeelte.

Vader, U heeft ons alles al gegeven! Dank U wel dat dat niet in de toekomst ligt, maar dat U het nu al gegeven heeft. Wat U van mij vraagt is dat ik Jezus erken. Here Jezus, ik erken u als mijn Redder en Heer. Ik wil U erkennen in alle aspecten van mijn leven, één worden met U en daarmee geestelijk groeien. Amen.