Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Wanneer, niet als...

Leestijd: 3 min.
In de afgelopen periode leerden we over de kracht en de impact van vasten, door te kijken naar gebeurtenissen in het Oude Testament. We keken naar de levens van mensen die betrokken waren bij grote gebeurtenissen en wiens vasten een essentiële rol heeft speelde, die de geschiedenis veranderde.
Soms krijg ik wel eens kritiek van mensen, dat ik in mijn onderwijs wel heel veel het Oude Testament gebruik. Daarom zullen we vandaag kijken naar Mattheüs 6, om je te laten zien dat het vasten ook in het Nieuwe Testament gewoon wordt gepraktiseerd. Dit Bijbelgedeelte is deel van Jezus' bergrede, die in het algemeen toch zo'n beetje gezien wordt als de 'grondwet' voor alle christenen. Zoals ik al zei aan het begin van onze studie 'Leven als zout en licht', is de bergrede een belangrijk model voor ons hele leven als christen.
Jezus verwacht van ons dat we vasten
In Mattheüs 6 gebruikt Jezus het woord 'wanneer' voor drie dingen: ,,.. wanneer ú iemand in nood helpt..." (vers 3, GNB), ,,...wanneer u bidt..." (vers 6), en ,,...wanneer u vast..." (vers 16). Laten we eens kijken naar elk van deze drie daden.
Maar wanneer ú iemand in nood helpt, zorg dan dat uw linkerhand niet weet wat uw rechterhand doet. (Mattheüs 6:3, GNB)
Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. (Mattheüs 6:6)
En wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht, zoals de huichelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast... (Mattheüs 6:16-18)
Omdat ik onder andere in Afrika veelvuldig heb lesgegeven in de Engelse taal, weet ik dat er een belangrijk verschil is tussen de woorden 'wanneer' en 'als'. Als Jezus altijd had gezegd: ,,Als u iemand in nood helpt...", ,,Als u bidt..." of ,,Als u vast..." dan had Hij het daarmee open gelaten of Hij die dingen ook van ons verwachtte of niet. Maar door het woord 'wanneer' te gebruiken, laat Hij geen ruimte bestaan voor twijfel.
Geloof jij dat het Bijbels is voor een christen om iemand te helpen die in nood is? Geloof je dat het Bijbels is voor christenen om te bidden? Dan is het net zo Bijbels voor christenen om te vasten. Voor al deze daden wordt immers hetzelfde woord gebruikt: 'wanneer', niet 'als'.
Dezelfde nadruk vinden we in Markus 2, waar Jezus vragen krijgt over het vasten. Vers 18 vertelt ons: En de discipelen van Johannes en van de Farizeeën vastten...
Dit vers verwijst naar de discipelen van Johannes de Doper en naar die van de Farizeeën. Vasten werd altijd gedaan door ijverige gelovigen, en vandaag nog steeds. Zelfs niet alleen door christenen, maar ook door boeddhisten, moslims, Joden, en vele anderen. Ook verdient het onze aandacht dat religies waarin wel gevast wordt, veel meer kracht hebben dan religies waarin vasten niet wordt gepraktiseerd. Als we meer kracht willen genereren dan de religies die het christendom tegenstaan, dan zullen we dat niet bereiken zonder te vasten.
Toen ik ooit in een moslimland woonde in de tijd van de Ramadan, voelde het soms alsof de hemel bedekt was met dikke duisternis. Het was alsof de hel maar één stap bij ons vandaan was. Weet je wat die benauwende kracht veroorzaakte? Het vasten van de moslims. Vasten genereert kracht in de geestelijke wereld. Het is alleen de vraag wat voor kracht het opwekt. Als je niets weet over de islam en over moslims, begrijp me dan niet verkeerd. Maar laat me toch duidelijk stellen, dat de god achter de islam de duivel is. Dit betekent niet dat God niet van moslims houdt.

Heer, dank U wel voor de wijsheid die ik leren mag, over de geestelijke kracht die vasten genereert. Geef mij de genade Heer, om die kracht ook aan te wenden voor Uw doelen in mijn leven, in mijn gezin, en voor alle doelen waar u mij bij wilt betrekken en een gebedslast voor geeft. Amen.