Shop Doneer

Wat veroorzaakt een vloek? (1)

Leestijd: 3 min.
We gaan vandaag verder met ons onderzoek naar oorzaken van een vloek over ons leven, zodat we deze effectief en door Gods kracht kunnen verbreken en Gods vrijheid mogen binnengaan. De komende dagen kijken we naar mogelijke oorzaken waardoor een vloek over iemands leven kan komen.

1. Afgoderij
De belangrijkste oorzaak van alle vloeken is afgoderij - het breken van de eerste twee van de Tien Geboden (Zie Exodus 10:1-27):Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Heere uw God, ben een ijverig (jaloers, red.) God... Afgoderij, inclusief het hele terrein van het occulte (wat feitelijk ook een vorm van afgoderij is - je wendt je tot andere 'goden' dan tot God ) resulteert zonder twijfel en zonder uitzondering altijd in de een of andere vloek. Degenen die de occulte wereld afspeuren wenden zich tot valse goden voor hulp. Hulp die ze eigenlijk moesten verwachten van de enige ware God, en daardoor komen zij onder dezelfde vloek die is uitgesproken over degene die afgodsbeelden maakt of een valse god aanbidt.

2. Valse religies en geheime genootschappen
De tweede oorzaak voor een vloek, die verwant is aan de eerste, zijn valse religies en geheime genootschappen. Iedere godsdienst die de openbaring van de Bijbel afwijst en de unieke persoon en taak van Jezus Christus ontkent, is naar Bijbelse maatstaven een valse religie. Ik hoef je niet te vertellen dat de wereld om ons heen vol is van zulke valse godsdiensten. Hieronder schaar ik ook geheime genootschappen. Bedenk dat 'occult' letterlijk 'verborgen' betekent en 'geheim', 'verborgen' en 'duister' kenmerken zijn van satan die het zuivere licht, de openheid en de waarheid schuwt. Iemand die zich aansluit bij een geheim genootschap heeft een verbond gesloten met mensen die valse goden aanbidden. Keer op keer ben ik geconfronteerd met vloeken die verbonden waren aan vrijmetselarij. Daarom concludeer ik uit al die voorbeelden dat iedere familie die zich heeft ingelaten met vrijmetselarij waarschijnlijk onder een vloek ligt.

3. Verkeerde houding ten opzichte van ouders
Efeze 6:2,3 zegt: ,,Eer uw vader en uw moeder... opdat het u welga en gij lang leeft op aarde.'' Het eren van uw ouders betekent niet hetzelfde als het in alles met hen eens zijn. Misschien hebben ze het helemaal verkeerd, maar u moet hen met respect behandelen. Het aantal mensen dat vandaag de dag een verkeerde houding heeft naar hun ouders, is groter dan in welke voorgaande periode in de menselijke geschiedenis ook. Als jonge mensen bij me komen om hulp, vraag ik altijd naar hun relatie met hun ouders. U kunt gered worden en de gaven van de Heilige Geest gebruiken en zelfs naar de hemel gaan als u sterft, maar met een verkeerde houding naar uw ouders toe zal het u nooit helemaal goed gaan in dit leven.

4. Onrecht ten opzichte van het zwakke
De vierde reden voor vloeken is wanneer iemand onrechtvaardig handelt tegenover zwakken en hulpbehoevenden. God staat aan de kant van de zwakken en verdrukten. Een opvallend voorbeeld van vandaag is abortus - bewust het leven ontnemen aan een ongeboren kind. Als er iemand zwak en hulpeloos is, dan is het wel een ongeboren kind. Als u ooit bewust een abortus heeft ondergaan, dan heeft u een vloek over uw leven gehaald. En die moet expliciet, op basis van bekering en geloof in het bloed van Jezus, worden verbroken We sluiten onze overdenking vandaag af met een gebed waarin we de positieve tegenovergestelden verwoorden van deze vier oorzaken van een vloek.


Vader, Zoon en Heilige Geest, ik dien en aanbid alleen. Niets en niemand anders is mijn verering waard. Elk verband met occulte genootschappen en valse religies en goden verbreek ik in de machtige, krachtige naam van de Heer Jezus Christus. Ook iedere verkeerde houding of alle bitterheid naar mijn ouders -zelfs als deze niet meer leven - leg ik af en spreek Uw vergeving uit. Tenslotte wil ik ook alle onrecht ten opzichte van het zwakke die mogelijk in of door mijn leven heeft plaatsgevonden, verbreken in Uw machtig naam Heer Jezus. Amen.