Shop Doneer

Wees dorstig, kom en drink...

Leestijd: 2 min.
De ervaring die de discipelen op de pinksterdag kregen, demonstreert het principe dat Jezus noemt in Matt. 12:34: Want uit de overvloed des harten spreekt de mond. Met andere woorden, als het hart vol is, dan stroomt het over door het spreken van de mond. Deze ervaring van de Heilige Geest was de bovennatuurlijke toerusting om de discipelen krachtig te maken als getuigen van Jezus. Ze gaven getuigenis van onmiskenbaar grote bovennatuurlijke gebeurtenissen, zoals Jezus' opstanding en hemelvaart. Het getuigen van zulke bovennatuurlijke gebeurtenissen vereiste een bovennatuurlijke kracht, die zich voor het eerst manifesteerde op de pinksterdag en verder doorgaat in alle verhalen van het boek Handelingen. Deze kracht is door God nooit teruggenomen van de Gemeente, en is vandaag nog altijd beschikbaar. In 1 Kor. 1:4-8 geeft Paulus duidelijk aan dat de bovennatuurlijke gaven en manifestaties van de Heilige Geest in de Gemeente volop actief zullen blijven tot aan het einde der tijden:
Ik dank God te allen tijde over u, vanwege de genade Gods, die u in Christus Jezus geschonken is, want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in Hem: in alle woord en alle kennis, gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is, zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave tekort komt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Here Jezus Christus.
We kunnen de activiteiten van de Heilige Geest die hierboven zijn beschreven, samenvatten in de volgende vergelijking, waarin we twee cruciale dagen in de geschiedenis van de christelijke Gemeente naast elkaar zetten:
Opstandingzondag Pinksterzondag
De opgestane Christus De opgevaren Christus
De ingeademde Geest De uitgestorte Geest
(zoals we gisteren lazen in
Joh 20:21-22, toen Jezus
op hen blies en zei:
'Ontvang de Geest...')
Gevolg: opstandingsleven Gevolg: kracht om te getuigen
Voor mensen die de ervaring van de opstandingzondag kennen, maar die verlangen naar de ervaring van de pinksterzondag, geeft Jezus een belofte in Johannes 7:37-39:
En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft hij kome tot Mij en drinke. Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide Hij van de Geest, welke zij die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden, want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.
Drie eenvoudige dingen zijn nodig: Wees dorstig. Kom tot Jezus. Drink tot je overstroomt!

Heer Jezus, ik heb dorst en wil drinken van het levende water van Uw Geest! Laat die stromen van levend water uit mijn binnenste vloeien Heer, zodat ik drink en overstroom van Uw Heilige Geest! Amen.