sluit
Shop Doneer

Woord van God

Leestijd: 3 min.
In het eerste vers van de Johannesbrief vinden we een andere titel van Jezus:
In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. (Johannes 1:1)
In dit Bijbelvers wordt driemaal de uitdrukking 'het Woord' gebruikt. Degene die ermee bedoeld wordt is Jezus, maar dan niet als de zoon van de maagd Maria, maar Jezus in zijn eeuwige natuur, de Zoon van God die in alle eeuwigheid al bij God was, nog voor de schepping. 'Het Woord' is Jezus, de Zoon van God die zelf God is, de tweede persoon van de Godheid.
En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid.(Johannes 1:14)
Deze wat cryptische benaming is één van de titels van Jezus. Hij is de enige Zoon, de eeuwige, verwekte Zoon. Hij is niet geschapen - want dan zou Jezus zelf een schepsel zijn en geen God. Nee, Jezus is niet geschapen, maar door God geboren uit een vrouw. Hij is eeuwig, van dezelfde aard als de Vader zelf. Op die manier werd Hij, het Woord, vlees. En in zijn vleeswording, of met een moeilijk woord 'incarnatie', woonde Hij gedurende een bepaalde periode onder de mensen. Het Woord kwam vanuit de eeuwigheid de menselijke geschiedenis binnen als kleine baby, werd geboren in een kribbe in Bethlehem, en groeide op als de zoon van een timmerman.
Jezus kwam niet alleen die ene keer naar de aarde als baby, maar Hij komt volgens de Bijbel nog een keer terug in kracht en in glorie, om te oordelen en te heersen. In het boek Openbaring wordt een levendig beeld geschetst van Zijn terugkeer straks. Ook in dit verband wordt Hij het Woord van God genoemd. Johannes, die de openbaring hierover ontvangt, zegt:
En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele kronen. En Zijn naam, die opgeschreven was, kent niemand dan Hijzelf alleen. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam is: het Woord van God. (Openbaring 19:11-13)
Hier zien we 'het Woord' in Zijn glorieuze majesteit. Hij komt om te oordelen en te regeren. Hij draagt vele koningskronen, maar gaat gekleed in een bovenkleed dat in bloed is gedoopt. Wie is deze ruiter? Het kleed dat in bloed is gedrenkt, verwijst naar Jezus' offer aan het kruis, maar hier wordt Hij 'het Woord van God' genoemd. In het Grieks staat hier logos. Dit woord is in de Griekse taal vandaag een gangbaar woord, dat op verschillende manieren wordt gebruikt. Het is belangrijk iets meer te weten over deze term.
Ik ken een Grieks-Orthodoxe priester wiens moedertaal Grieks is. Zelf heb ik de Griekse taal bestudeerd vanaf mijn tiende jaar. Deze man gaf me een uitleg over het woord logos die ik nooit ben vergeten. Hij zei: ''Logos betekent 'woord', maar niet alleen een woord dat je uitspreekt met je mond. Logos betekent verstand, volledige raad, een totaal begrip.'' Dat is Jezus. Hij is niet alleen het uitgesproken woord, maar Hij is de gehele raad van God, Zijn volledige wijsheid. Alles wat God weet, alles wat God wil zeggen, alles wat God wil doen, is samengevat in Jezus, het Woord van God.

Heer Jezus, U als Woord van God bent zoveel meer! Gods volledige raad, Zijn plan, Zijn wijsheid... Maar wat me diep raakt, is dat die eeuwige, almachtige Godszoon een kleed draagt dat in bloed is gedoopt... ook voor mij! Dank U wel, Jezus, dat U Gods reddingsplan belichaamde, zodat ik U mag kennen.