Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Zaai in Gods koninkrijk

Leestijd: 2 min.

En dit zeg ik: Wie karig ​zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk ​zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn ​hart​ voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. En God is bij machte elke vorm van ​genade​ overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. (2 Korinthiërs 9:6-8)

Hier vinden we opnieuw een voorbeeld van volledige financiële zekerheid. Paulus zegt dat we deze zekerheid kunnen krijgen, niet door geld vast te houden, maar juist doordat we geld geven voor het koninkrijk van God. Wie dat doet, zal op elk moment en in alle dingen alles hebben wat hij nodig heeft, en zelfs meer dan dat. Je zult overvloedig kunnen bijdragen aan goede werken. Over ditzelfde principe van zaaien en oogsten zegt Paulus in Galaten 6:7-8:

Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten.

Degene die zaait om de Heilige Geest te behagen, zal vanuit die Geest eeuwig leven oogsten. Wat we zaaien, dat zullen we oogsten - ook op financieel gebied. Als we in het koninkrijk van God zaaien, dan zullen we vanuit het koninkrijk van God oogsten in dezelfde proporties. Er bestaat een duidelijk contrast tussen de twee soorten koninkrijken, het koninkrijk van God, waarin we worden uitgenodigd te investeren, en de koninkrijken van deze wereld. Hierover lezen we in Hebreeën 12:26-29:

Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft Hij openlijk verkondigd: Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit ‘nog eenmaal’ duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de ​genade​ vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur.

Dit is het Bijbelse alternatief voor onze investeringen. We kunnen investeren in koninkrijken en regeringen, systemen en instituten, waarvan God al heeft gezegd dat ze eenmaal zullen wankelen. De laatste decennia zien we overal om ons heen wereldse instituten komen en gaan, ze verrijzen en wankelen. Veel van wat werd gezien als degelijk en betrouwbaar, is uiteindelijk onveilig gebleken. Alles wat in de koninkrijken van deze wereld wordt geïnvesteerd, biedt uiteindelijk geen zekerheid of garanties. Deze Bijbeltekst herinnert ons eraan dat we een Bijbels alternatief hebben.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, dank U wel dat wij in de Heer Jezus een onwankelbaar, eeuwig Koninkrijk hebben ontvangen. Dank U dat ook ik mag zaaien in Uw Koninkrijk, om te investeren in Uw belangen en alles wat eeuwige waarde heeft. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

SLOWAKIJE

  • Bid dat Dereks onderwijs gelovigen zal versterken, kerkleiders zal toerusten, en de Kerk een nieuw tijd van evangelisatie zal binnenleiden, met een krachtige uitstorting van de Heilige Geest, met tekenen en wonderen.
  • In februari zijn er parlementaire verkiezingen gehouden. Als gevolg van corruptie hebben de mensen het vertrouwen in het recht en de uitvoerende macht verloren. Bid dat de nieuwe regering op een rechtvaardige manier zal regeren en dat de christenen zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid om te bidden voor hun regering.