Shop Doneer

Zegevierende heiligen: Kom ik om, dan kom ik om...

Leestijd: 3 min.
Vandaag richten we de aandacht op onze hoofdtekst, Openbaring 12:7-11. Het conflict van het einde der tijden dat hier wordt beschreven, is niet alleen een wereldwijd conflict - het is een universeel conflict - het omspant het hele universum. Het scenario begint in vers 7:
Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood. (Openbaring 12:7-11)
Zie je hier de omvang van dit conflict? Het omvat de hemel en de aarde! Michaël en zijn engelen, de duivel en zijn engelen en de heiligen op de aarde, allemaal zijn ze betrokken in dit afsluitende conflict. In de loop van dit gigantische conflict wordt de duivel onttroond uit zijn rijk van autoriteit in de hemelen, en neergeworpen op de aarde. Zonder te ver in te gaan op de details van deze situatie, gaan we het beknopte overzicht over zijn onttroning lezen en het feit dat hij werd neergeworpen. Dit vinden we in vers 11. Het begint met: En zij hebben hem overwonnen...
Als je de context van deze zin voor jezelf bestudeert, dan is er geen twijfel over wie hier bedoeld worden met 'zij': de heiligen op de aarde. 'Zij', de heiligen, hebben 'hem overwonnen', de duivel. Hier is duidelijk bewijs dat wij als christenen betrokken zijn in een direct conflict met satan. Het is man tegen man.
Merk ook op dat, hoewel de aartsengelen en de engelen en de machten der hemelen betrokken zijn, de overwinning uiteindelijk wordt behaald door de heiligen op de aarde. Niemand kan dus zeggen dat we onbelangrijk zijn voor de geestelijke strijd die er woedt.
De overwinning die wij behalen, bevat een opmerkelijke paradox. God koos het zwakke en onedele uit, om de machtigen teniet te doen (zie 1 Korinthe 1:27-28). De engelen zijn te machtig voor de Heer om ze te gebruiken als degenen die de uiteindelijke overwinning behalen. Dit voorrecht moest per se gegeven worden aan ons, zodat echt alle eer naar de Heer gaat.
In het volgende hoofdstuk treffen we - naar mijn mening - één van de grootste geheimenissen van de hele Bijbel, betreffende het geestelijke conflict: hoe 'zij 'hem overwonnen...'. Hoe deden ze dat? Door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis (Openbaring 12:11). En ze waren ook heel duidelijk totaal toegewijd: Zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood (vers 11). Zoals ik al eerder noemde, waren zij als Esther. Het maakte haar niet uit of ze zou leven of sterven - en datzelfde geldt voor ons.... Dit onderwijs is niet voor christenen die niet zijn toegewijd. Het is alleen voor degenen die vastberaden zijn om de taak te volbrengen, wat de kosten ook zijn. De uitroep in Esther 4:16 - ,,Als ik dan omkom, dan kom ik om." - is de uitroep van het overwinnende kind van God!

Hemelse Vader, dank U wel dat ik mij juist in deze belangrijke tijd diezelfde houding mag aanmeten. Ik wil helemaal gaan voor de overwinning van Uw Koninkrijk, die al is behaald door Jezus de Messias. Dank U dat ik in de Heer Jezus een overwinnend kind van God mag zijn, door het bloed van het Lam en het woord van mijn getuigenis. Amen.