Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Zowel persoonlijk als niet-persoonlijk

Leestijd: 3 min.

Er is nog een ander uniek aspect aan de Heilige Geest dat een uitdaging vormt voor ons bevattingsvermogen. De Heilige Geest is zowel persoonlijk als niet-persoon-lijk - zowel een ‘Hij’ als een ‘Het’...

Het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks. Het Grieks kent drie geslachten: mannelijk (hij), vrouwelijk (zij) en onzijdig (het). Grammaticaal gezien is het Griekse woord voor ‘geest’ pneuma, onzijdig. Het voornaamwoord zou dan ook onzijdig moeten zijn, dus ‘het’. Maar voor de Heilige Geest wordt zowel ‘Hij’ als ‘Het’ gebruikt (nooit ‘zij’). In Johannes 16:13 bijvoorbeeld, worden de regels van de Griekse grammatica bewust opzij gezet om te benadrukken dat de Heilige Geest zowel een ‘Hij’ als een ‘Het’ is: Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid…

Net als in de Engelse en Nederlandse taal, gebruikt het Grieks het bepalend lidwoord ‘de’. (Overigens zijn er ook talen die het bepalend lidwoord niet kennen, zoals bijvoorbeeld het Latijn en het Russisch.) In het Griekse Nieuwe Testament wordt het woord ‘Heilige Geest’ soms voorafgegaan door het bepalend lidwoord ‘de’, maar soms ook niet. In het Nederlands zou dit overeenkomen met ‘de Heilige Geest’ en ‘Heilige Geest’.

In Nederlandse oren klinkt de zinsnede ‘Heilige Geest’ niet compleet. Daarom hebben alle Nederlandse vertalingen standaard het woordje ‘de’ voor ‘Heilige Geest’ gezet, ook al stond dat er in de Griekse grondtekst niet. Alleen door de Griekse tekst te raadplegen, kun je bepalen of ‘de’ er echt staat.

Door mijn studie van het Griekse Nieuwe Testament ben ik tot de conclusie gekomen dat het aan- of afwezig zijn van het woordje ‘de’ voor het woord ‘Heilige Geest’ een belangrijk onderscheid bepaalt. Wanneer ‘Heilige Geest’ niet voorafgegaan wordt door ‘de’ heeft het de betekenis van iets dat geen persoon is: leven, een macht, een kracht, of een invloed. Aan de andere kant, als er voor ‘Heilige Geest’ wél ‘de’ staat, wordt Hij beschreven als een Persoon.

Een onderscheidend kenmerk van persoonlijkheid is het vermogen om te spreken. Met Pinksteren, toen de Heilige Geest neerdaalde uit de hemel, sprak Hij in andere tongen door de discipelen heen. Hiermee maakte Hij kenbaar dat Hij was gekomen als een Persoon, om Zijn verblijf op aarde te beginnen. Nu is Hij de voortdurende, persoonlijke vertegenwoordiger van de Godheid op aarde.

Iedere keer dat de Heilige Geest als Persoon komt om te wonen in het lichaam van een gelovige, is het passend dat Hij Zijn aanwezigheid manifesteert door in een nieuwe taal te spreken, die de gelovige op bovennatuurlijke manier ontvangt. Daarmee zegt Hij in feite: ,,Nu weet je dat Ik hier ben om als Persoon in jouw lichaam te wonen.’’ Daarom zet Paulus in 1 Korinthiërs 6:19 het woordje ‘de’ ervoor: Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest…

Hij benadrukt dat het spreken in tongen meer is dan een kortstondige, bovennatuurlijke ervaring. Het is een door God gegeven teken dat de Heilige Geest, als Persoon, in het lichaam van de gelovige is komen wonen, en dat zijn of haar lichaam veranderd is in een heilige tempel. Elke gelovige is daarom geroepen zijn lichaam te bewaren in een staat van heiligheid, zodat het een tempel is voor God Zelf.

Gebed van de dag

Heilige Geest, beseffend dat het een groot wonder is dat U in mijn lichaam woning maakt als de persoonlijke vertegenwoordiger van God de Vader en Jezus de Zoon die Zijn leven gaf voor mijn redding, wil ik U danken en eren voor Uw aanwezigheid in mijn leven. Dank U voor Uw persoon, die mij met raad, verstand en wijsheid bijstaat, maar ook voor Uw bovennatuurlijke kracht die in mij is! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

AZERBEIDZJAN

Veel Iraanse gelovigen gaan voor een poosje op bezoek in Azerbeidzjan. Voor hen stond een training gepland, maar als gevolg van de toenemende spanningen in het gebied moesten ze terug. Bid dat ze toch het onderwijs zullen krijgen wat ze nodig hebben.