• pilgrimage-israel-muhraka-1259041-h
 • 9-zout
 • Online cursus ‘Beloofd Land’

  Doe mee
 • Leven als zout en Licht
  Thema van het Woord van vandaag

  Lees meer

Woord voor vandaag

 • 30 november: Onze positie in Christus innemen

  Voordat we dieper ingaan op ons getuigenis voor Christus, zullen we eerst kort herhalen wat we al hebben geleerd over onze opdracht om te leven als zout en licht. We leerden dat wij Christus’ ambassadeurs zijn, door Hem gezonden om Hem te vertegenwoordigen in deze wereld, net zoals de Vader Hem zond om Zijn Vaders wil te volbrengen en om Zijn macht te tonen. Wij zijn Gods persoonlijke vertegenwoordigers, hersteld tot Zijn gelijkenis en toegerust met Zijn autoriteit. Dat is onze positie, ons voorrecht en onze verantwoordelijkheid als Gemeente.   Ik ben ervan overtuigd dat vandaag in bijna elk deel van het lichaam van Jezus Christus mensen zijn die ernaar verlangen om hun geestelijke positie in te nemen. Ze willen heel graag de leiding van Vaders bedrijf weer in handen nemen, onder aanvoering van Jezus de Zoon. Ze weten alleen niet hoe ze dat moeten doen. Ik heb er mijn leven lang oprecht naar gestreefd om christenen te onderwijzen, zodat Lees meer

30 november: Onze positie in Christus innemen

Voordat we dieper ingaan op ons getuigenis voor Christus, zullen we eerst kort herhalen wat we al hebben geleerd over onze opdracht om te leven als zout en licht. We leerden dat wij Christus’ ambassadeurs zijn, door Hem gezonden om Hem te vertegenwoordigen in deze wereld, net zoals de Vader Hem zond om Zijn Vaders wil te volbrengen en om Zijn macht te tonen. Wij zijn Gods persoonlijke vertegenwoordigers, hersteld tot Zijn gelijkenis en toegerust met Zijn autoriteit. Dat is onze positie, ons voorrecht en onze verantwoordelijkheid als Gemeente.
 
Ik ben ervan overtuigd dat vandaag in bijna elk deel van het lichaam van Jezus Christus mensen zijn die ernaar verlangen om hun geestelijke positie in te nemen. Ze willen heel graag de leiding van Vaders bedrijf weer in handen nemen, onder aanvoering van Jezus de Zoon. Ze weten alleen niet hoe ze dat moeten doen. Ik heb er mijn leven lang oprecht naar gestreefd om christenen te onderwijzen, zodat we effectief kunnen deelnemen aan de geestelijke strijd die om ons heen plaatsvindt – om de strijd voor de Heer te winnen door Zijn overwinning toe te passen, en om Gods wil hier op aarde te volbrengen.
In de inleiding van deze studie over ‘Leven als zout en licht’ noemde ik het voorbeeld van een spreker die ik bijna een uur had horen spreken over hoe slecht de situatie in zijn land was. Geloof me, tegen de tijd dat hij klaar was, wist je dat het erbarmelijk was gesteld met dat land! En misschien geldt dat voor jouw land ook wel… Maar na al het slechte nieuws, vertelde die spreker het publiek bijna terloops dat we een ‘opwekking van de Heilige Geest’ nodig hebben. Toch kan ik me niet herinneren dat hij specifieke instructies gaf over hoe deze opwekking dan tot stand kon komen. Ik denk dat de meeste mensen die deze boodschap hadden gehoord, ontmoedigd, depressief en bezorgd weer weggingen. ,,De situatie is moeilijk en slecht. We moeten iets doen. Maar wat kúnnen we doen?” Niemand wist het.
In tijden van crisis, wanneer iedereen de moed verliest, is er altijd wel iemand die zegt: ,,Laat iemand iets doen – wie dan ook, of wat dan ook!” Maar op die manier krijg je niet echt resultaat. Ik geloof dat de Bijbel heel duidelijk is over wie iets kunnen doen… Jij en ik, Gods kinderen! En ik ben ervan overtuigd dat veel oprechte christenen ook graag iets willen. Ze willen in actie komen…
Daarom is het doel van onze studie dat je de basisprincipes gaat zien van de geestelijke strijd die woedt in en om deze wereld, en over de geestelijke wapens die God aan Zijn kinderen heeft gegeven, om de loop der gebeurtenissen te veranderen van slecht naar goed. Hij heeft ons wapens gegeven om satanische machten te onttronen en om de Here Jezus Christus te verhogen en Hem op Zijn rechtmatige troon te zetten.
 
We hebben ook gekeken naar het ‘arsenaal’ van geestelijke wapens dat we kunnen leren benutten. We onderzochten al eerder wat ik noem de ‘krachtcentrale van gebed’ die we vinden in Mattheüs 18:19: waar twee of drie gelovigen in harmonieuze overeenstemming samenkomen in de Naam van Jezus om samen de geestelijke strijd aan te gaan, daar is God in hun midden. We leerden dat deze plaats van geestelijke kracht omheind moet worden door goede, zuivere relaties, beschermd tegen de schade van aanstoot en onenigheid tussen gelovige christenen.
Vervolgens keken we naar gebed en vasten als krachtige wapens. Onze studie werd geïllustreerd door Bijbelse, historische en ook persoonlijke voorbeelden, waar gebed en vasten de loop van de geschiedenis veranderden, tragedie werd voorkomen, vernietiging tegengehouden, en in sommige gevallen zelfs Gods oordeel werd afgewend.
Dank U Heer, voor het geestelijke inzicht waarin ik heb mogen groeien door al deze belangrijke principes te leren uit Uw Woord. Rust mij toe Heer, om in eenheid met anderen, door gebed en vasten te helpen het tij van onze geschiedenis te keren, en mensen te verbinden aan hun Schepper. Amen.
Gebed voor DPM Wereldwijd…
BIRMA
Bid om een goede gezondheid, Gods bescherming en wijsheid voor directeur Jacob, zijn vrouw Sandar en de 50 kinderen in hun huis waar zij voor zorgen.
Er zijn nu 30.000 Birmese boeken van Derek gereed voor verspreiding. Bid om een veilige distributie in het land van dit materiaal en dat het drukken en verspreiden voortdurend plaats blijft vinden.

 

29 november: De Heer verheerlijken

In het verlengde van onze overdenking van gisteren wil ik vandaag Psalm 145:1-12 aanhalen.
 
Ik raad je aan om deze woorden, die door de psalmist in Psalm 145 tot en over de Heer gesproken zijn, hardop en krachtig te proclameren:
Mijn God en Koning, ik zal U roemen en Uw Naam loven, voor eeuwig en altijd. Iedere dag zal ik U loven en Uw Naam prijzen, voor eeuwig en altijd. De HEERE is groot en zeer te prijzen, Zijn grootheid is niet te doorgronden. Generatie op generatie zal Uw werken roemen, zij zullen Uw machtige daden verkondigen. Ik zal spreken van de heerlijke glorie van Uw majesteit, en van Uw wonderlijke daden. Zij zullen de kracht van Uw ontzagwekkende daden in herinnering roepen; Uw grootheid, die zal ik vertellen. Zij zullen de mond doen overvloeien van de gedachtenis aan Uw grote goedheid, en vrolijk zingen van Uw gerechtigheid: Genadig en barmhartig is de HEERE, geduldig en groot aan goedertierenheid. De HEERE is voor allen goed, Zijn barmhartigheid rust op al Zijn werken. Al Uw werken zullen U loven, HEERE; Uw gunstelingen zullen U danken. Zij zullen de heerlijkheid van Uw Koninkrijk in herinnering roepen en van Uw macht spreken, om de mensenkinderen Zijn machtige daden bekend te maken, de glorierijke heerlijkheid van Zijn Koninkrijk. (Psalm 145:1-12)
De verzen 10-12 verwoorden prachtig wat ik probeer duidelijk te maken. Al Uw werken zullen U loven, HEERE; Uw gunstelingen zullen U danken. Het zijn de gunstelingen, de mensen van God, die dit doen. In de eerste plaats is dat – zeker in de context van koning Davids psalmen – Gods eerste verbondsvolk, op wie Hij in het laatst van de dagen Zijn Geest zal uitstorten, zodat zij Jezus zullen herkennen als Messias. Maar in de Here Jezus zijn ook jij en ik Gods gunstelingen!
Toen de Geest van God op Jezus’ discipelen viel op de eerste Pinksterdag, waar spraken zij toen allemaal over? Het antwoord is: de grote werken van God (zie Handelingen 2:11). Wat was het gevolg? Heel Jeruzalem kwam kijken wat er gebeurde (zie Handelingen 2:5-11). Als wij dezelfde proclamaties doen, dan zullen de mensen komen. Als wij de Heer gaan verhogen, begint Hij meteen mensen naar Zich toe te trekken.
Laten we het ons doel maken en onze hartsbeslissing, dat wij in alles wat we doen en zeggen, de Here Jezus Christus verhogen en verheerlijken. Vele malen zullen we tekortschieten – vooral in het begin. Maar we kunnen de Heer gewoon vragen om ons te vergeven en dan onze belofte vernieuwen dat we levende reclameborden van Jezus Christus zullen zijn.
De Gemeente heeft al lang genoeg en méér dan genoeg geadverteerd waar de duivel allemaal toe in staat is. Veel te vaak hebben we gesproken over wat de vijand kan doen, en wat hij al heeft gedaan. Laten we het – in plaats daarvan – omdraaien en volop publiciteit en promotie gaan geven aan de Heer. Hij is die publiciteit waard. Zijn ‘producten’ zijn hoog kwalitatief en zeer betrouwbaar. Je kunt ze vertrouwen. En ieder ‘product’ heeft bovendien een geschreven garantie: Gods levende Woord dat eeuwig standhoudt! (zie Jes. 40:7,8). Daar kunnen we zeker de Heer voor prijzen!
Weet je wat? Laten we dat nu direct doen! We sluiten deze overdenking af met het prijzen van de Heer, door de laatste drie verzen van Psalm 145 nog eens uit te spreken:
Al Uw werken zullen U loven, HEERE; Uw gunstelingen zullen U danken. Zij zullen de heerlijkheid van Uw Koninkrijk in herinnering roepen en van Uw macht spreken, om de mensenkinderen Zijn machtige daden bekend te maken, de glorierijke heerlijkheid van Zijn Koninkrijk. (Psalm 145:10-12)
 

Als je meer wilt weten over Gods eeuwige verbondstrouw aan Zijn eerste verbondsvolk, lees dan Derek Prince’ klassieker: Beloofd Land. Over de vervulling van al de Bijbelse profetie aangaande Israël… Of nog beter: Doe vanaf januari mee met de internetcursus: Beloofd Land. Meer info vind je hier.

 

Gebed voor DPM Wereldwijd…
KENIA
Na het afronden van de eerste druk van Swahili boeken in Kenia zullen deze verspreid worden naar andere delen van het land, naar Zuid Soedan, Somalië, Oeganda en Tanzania, en worden gebruikt om voorgangers en leiders van veel jonge kerken te trainen.
Bid dat iedereen die deze boeken zal gaan verspreiden en gebruiken, door God beschermd wordt tegen militanten, die uit Noord Afrika komen en de kerk proberen te vernietigen.

 

28 september: Lofprijs is een keuze

In Psalm 34 zien we dat David een bewuste keuze maakt wat betreft het onderwerp waar hij over spreekt (en zingt):
Ik zal de HEERE te allen tijde loven, Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich beroemen in de HEERE; de zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Maak de HEERE met mij groot, laten wij tezamen Zijn Naam roemen. (Psalm 34:2-4)
Davids keuze liet geen enkele ruimte voor geklaag, gemopper of negatieve praat. Je kunt niet continu de lofprijs van de Heer in je mond hebben en tegelijk allerlei negatieve belijdenissen doen. Het is het een of het ander.
De Heer groot maken, is Hem groot maken in jouw denken en jouw situatie – ruimte maken voor Zijn grootheid in de realiteit van jouw leven – want in algemene, absolute zin is Hij immers sowieso al groot! Maar door te lofprijzen, maak je Hem ook groot in de situaties van jouw leven. We zagen al eerder dat het de taak van de Gemeente is om te roemen in de Naam en de Persoon van Jezus Christus. Als we dit gaan doen, dan verandert de hele atmosfeer om ons heen. Eigenlijk heeft die verandering in de atmosfeer effect op je dorp, je stad, en zelfs het land waarin je woont. Dit is een bewezen feit. Denk nog maar eens aan de Opwekking van Wales in 1904, waar Gods mensen samen kwamen en getuigden van wat Hij had gedaan, en uren van hun tijd besteedden aan het lofprijzen van Hem. Weet je wat daar het resultaat was? Elke kroeg werd gesloten, bokswedstrijden werden afgelast en de voetbalwedstrijden ook, simpelweg omdat er geen toeschouwers waren… In de Bijbelse geschiedenis zien we duidelijk dat als Gods kinderen gingen doen wat ze al die tijd al hadden moeten doen, God Zich wel met de vijand bezighield. Hij rekende af met hun sociale problemen.
God kan dat voor jou en mij ook doen. Als we de overwinning eerst in de Geest behalen, dan hebben we eigenlijk de volledige overwinning al binnen. Dan kunnen we achterover leunen en zien hoe God afrekent met onze vijanden.
 
In Psalm 71 vinden we andere verzen die ons vertellen wat we met onze mond moeten belijden. Bedenk dat ik je hier alleen maar een kleine selectie geef van vele voorbeelden.
 • Laat mijn mond vervuld worden met Uw lof en met Uw luister, de hele dag. (Psalm 71:8)
 • Mijn lippen zullen vrolijk zingen, wanneer ik psalmen voor U zal zingen, mijn ziel, die U verlost hebt. (Psalm 71:23)
 • Ja, mijn tong zal de hele dag Uw gerechtigheid tot uiting brengen… (Psalm 71:24) De hele dag… dat is best lang.
 • Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken. Zing voor Hem, zing psalmen voor Hem, spreek aandachtig van al Zijn wonderen. Beroem u in Zijn heilige Naam… (Psalm 105:1-3). (Zie je hier dat mooie woord ‘roemen’ (of: ‘beroemen’) weer terugkomen? Het betekent ook ‘verhogen’ en ‘sterk overtuigd zijn’. We moeten ,,aandachtig spreken van al Zijn wonderen”.
Zie je in deze voorbeelden hoeveel nadruk er ligt op de beslissing… We mogen vol overtuiging en heel zelfverzekerd dingen zeggen als: ,,Vandaag prijs ik de Heer…”, of ,,Vanavond verhoog ik God en maak Hem groot…”, ,,Ik zegen de Heer omdat ik daarvoor kies…”. ,,Ik denk aan Gods majesteit en spreek van Zijn grootheid. Ik word niet heen en weer geslingerd door allerlei wind van situaties. Ik heb een verstand en een wil, en ik kan beslissen waar ik aan denk en waar ik over praat.” Door een keuze te maken, nemen we de stap om te denken aan – en te spreken over – de goedheid en de trouw van God. Dit is een krachtige persoonlijke beslissing.
Heer, wat een geweldige ontdekking en een voorrecht, dat ik mijn denken zelf kan sturen door te beslissen wat ik uitspreek… Neem mij mee in die leerschool Heer. Laat mij Uw gedachten denken en laat mij spreken vanuit Uw hart… Amen.
 

In het boekje Geestelijke strijd schetst Derek Prince hoe de geestelijke strijd zich in de eerste plaats afspeelt in onze gedachten. Dit is een revolutionaire openbaring, die potentieel je leven kan veranderen.

 

Gebed voor DPM Wereldwijd…
NOORWEGEN
Bid dat de studenten op de scholen in Bergen in toenemende mate bereikt en beïnvloed worden door het Woord van God en Dereks onderwijs.
Bid dat de Heer werkt op de middelbare school in Fjell, waar de leerlingen het hele Nieuwe Testament lezen (elke week drie keer, tijdens de lunchpauze). Dit is een open deur voor het Evangelie!
Bid dat er meer zendingsgerichte partners zich gaan aandienen die niet alleen gaan investeren in het werk in Noorwegen, maar speciaal in het zendingswerk van DPM in China en India.

 

27 november: Ons merkteken; God dienen in Zijn Geest!

Gisteren zagen we het principe dat Gods levende Woord onze voortdurende instructie is; daarom moet het voortdurend in ons denken, ons spreken en ons handelen zijn. Dit principe vinden we in iets andere bewoordingen in Romeinen 10:9-10:
Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.
Maar het omgekeerde van deze waarheid is ook een realiteit: Je kunt niet gered worden als je de verkeerde belijdenis hebt. Je moet met je mond de juiste waarheden belijden. Belijden betekent ‘hetzelfde zeggen als’. Dit is heel belangrijk. Belijdenis betekent voor de gelovige dat je met je mond de waarheden uitspreekt die God in Zijn Woord heeft gesproken. Dit wordt bevestigd in Filippenzen 4:8:
Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is [Statenvertaling: ‘eerlijk’], al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.
Dit vers reikt ons acht dingen aan om aan te denken. Je zult in deze lijst niets negatiefs vinden, en ook niets wat ontmoedigt. Ze zijn allemaal goed. Iemand wees me er ooit op dat sommige vogels zich voeden met levend vlees, terwijl andere vogels alleen aas eten. Wat deze persoon feitelijk zei was: elke vogel vindt waar hij naar zoekt. De vogel die zoekt naar levend vlees, vindt levend vlees; de vogel die naar rottend vlees zoekt, vindt rottend vlees.
Je gedachteleven werkt ook zo – het vindt wat het zoekt. Als je zoekt naar mals, sappig vlees, dan vind je dat. Maar als je gevoed wilt worden met aas, dan is dat wat je vindt… Je kunt jezelf voeden met het goede of het slechte.
Paulus leerde ons om deze dingen te ‘bedenken’. Richt je denken erop. Je denken is niet jouw heer; het is je dienaar. Je kunt de gewoonte ontwikkelen om te denken aan de goede, zuivere, ware dingen. Het kost wat tijd en moeite, maar bedenk dat het een gebod is uit Gods Woord en Hij helpt je erbij! Sterker nog, met dat doel is Zijn Geest in je komen wonen!
 
Een vers dat parallel loopt met deze gedachte vinden we eveneens in Filippenzen. Het begint met: Want wij zijn de besnijdenis… (Filippenzen 3:3). In het Oude Testament was er de besnijdenis van het vlees; maar in het Nieuwe Testament is er de besnijdenis van het hart (zie Romeinen 2:28-29). Christenen dragen het merkteken van de nieuwtestamentische besnijdenis, als ze mensen zijn die God in de Geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Dat is wat het betekent om besneden te zijn met de besnijdenis van het nieuwe verbond. Ieder die dit merkteken niet heeft, behoort feitelijk niet tot het nieuwe verbond.
Kijk nog even naar die tekst: …God in de Geest dienen en in Jezus Christus roemen… We horen constant te roemen in onze Heer Jezus. Roemen is een krachtig woord, dat zoiets betekent als ‘opscheppen’, maar dan positief… Zeker, we hebben de keuze om over elk onderwerp te praten. We kunnen ons gesprek richten op sociale problemen, onderwijs, of allerlei andere onderwerpen. Maar op een gegeven moment zullen we roemen in Jezus. Kinderen van God, ongeacht hun denominatie – Katholiek, Protestant, of behorend tot andere groepen – horen te praten – ja, zelfs op te scheppen – over Jezus… Dat is wat de Gemeente bezighoudt. We roemen in de Heer. Laten we vrijmoedig zijn in het verhogen van onze Here Jezus Christus!
Heer, dank U wel voor Uw Heilige Geest die in mij woont, en die mij steeds opnieuw inspireert om te roemen in mijn geweldige Heer Jezus, en te spreken en handelen naar Uw Woord! Amen.
 

Om ‘op te scheppen’ over de Heer Jezus, kun je de mooie proclamatie ‘Naam boven alle naam‘ gebruiken. Spreek deze vandaag uit. Het boekje God Incognito helpt je om de geweldige veelzijdigheid van Jezus’ persoon te begrijpen.

 

Gebed voor DPM Wereldwijd…
VERENIGDE STATEN
Bid om groeiende contacten met de Spaans sprekende gemeenschap in de V.S. middels de Spaanse website, Dereks Spaanse boeken en andere kanalen.
Bid om leiding van de Heer voor het lopende werk onder de college-studenten en dat de juiste mensen er bij betrokken worden om het werk mee verder te helpen.

 

26 november: De juiste dingen belijden

Gisteren zagen we hoe belangrijk het is dat we negatieve gedachten en leugens van de satan leren pareren met de waarheid van Gods Woord. De Bijbel leert ons dat satan dag en nacht bezig is ons aan te klagen, te beschuldigen, en ons denken te bombarderen met allerlei negatieve gedachten. (zie o.m. Openbaring 12:10) Om deze afbrekende activiteit van zijn kracht te beroven, geef ik onderstaand graag een lijst van Bijbelse aanwijzingen die ons iets positiefs geven om over te getuigen. Het is meestal geen probleem om christenen aan het praten (of belijden) te krijgen – het lastige deel is om ze (over) de juiste dingen te laten praten of belijden…
 
Onze eerste aanwijzing komt uit het Bijbelboek Psalmen:
Ik zal de daden van de HEERE gedenken, ja, ik zal denken aan Uw wonderen van oudsher. (Psalm 77:12).
Beste vriend of vriendin, als je aan het juiste onderwerp denkt, dan begin je ook te spreken over het juiste onderwerp. Die twee gaan altijd hand in hand. Vervolgens kijken we naar Jozua 1:8, waar God tegen de Israëlieten zei:
Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen.
De Bijbel vertelt je niet hoe je een mislukking kunt worden. Ze vertelt je hoe je verstandig kunt handelen – en de sleutel staat in dit Bijbelgedeelte. Laten we eens beter kijken naar het eerste deel van Jozua 1:8.
Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen…
 
We moeten dus drie dingen doen: het woord van God denken, het Woord van God spreken, en het Woord van God (nauwlettend) doen. Als je zo handelt, dan ben je onkwetsbaar. Je kunt niet falen. God houdt niet méér van Jozua dan van jou. Als jij doet wat Jozua moest doen, volgen dezelfde resultaten. Het is maar net wat je denkt en waar je over spreekt, dat is beslissend voor wat je doet, en vervolgens voor je ervaringen. Dit is zo’n fundamenteel en waar principe, dat uiteindelijk zelfs onze redding ervan afhankelijk is.
Hemelse Vader, dank U wel voor uw heerlijke, levende Woord, dat me instrueert hoe ik verstandig kan handelen om mijn wegen voorspoedig te maken. Dank U voor Uw wet, die ik in de kracht van Jezus voortdurend in mijn gedachten mag houden, erover spreken, en er in diezelfde kracht van Jezus naar mag handelen. Ik heb U lief Heer, en ook Uw wet die door Uw Geest in mijn hart geschreven is. Amen. 
Gebed voor DPM Wereldwijd…
ZWEDEN
Bid voor het nieuwe werk in Zweden, waar vier van Dereks klassieke boeken zullen worden vertaald en gedrukt.
Bid om een goed functionerende relatie tussen Sverre, directeur van het Noorse kantoor, en het team in Zweden dat met hem samenwerkt.

 

25 november: Ons grote wapen: het kruis

Vandaag kijken we naar het eerste hoofdstuk van Kolossenzen:
Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. (Kolossenzen 1:13)
De term ‘overzetten’ is compleet. Twee mannen in het Oude Testament zijn ‘overgezet’ in de hemel zonder te sterven: Henoch en Elia. (Zie Genesis 5:24; Hebreeën 11:5, 2 Koningen 2:1,11-12.) Geen van hen liet hun lichaam achter. Zij werden totaal ‘overgebracht’, volledig door God de Vader opgenomen. En zoals hun ‘overzetting’ totaal was, zo is die van ons dat ook.
God heeft ons volledig overgezet – geest, ziel en lichaam – uit het territorium van duisternis, in het Koninkrijk van Zijn geliefde Zoon, daar waar de regels en wetten de regels en wetten van de liefde zijn. Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood… (Romeinen 8:2). Dit is niet iets wat gaat gebeuren in de toekomst, nee, het is al gebeurd. Door het kruis ben ik overgezet, uit het territorium waar ik viel onder de wet van satan. Maar nu ben ik onder de wet van het Koninkrijk van God.
Doordat ik veel te maken heb gehad met mensen die bevrijding nodig hadden van boze geesten, heb ik ontdekt: ons grote wapen is het kruis. Demonen sidderen, als je weet hoe je ze moet vertellen over het kruis. Ze beven voor de naam van Jezus, het bloed van Jezus, en voor het getuigenis van wat Hij deed aan het kruis.
Je hoeft nooit bang te zijn voor de duivel. Dit klinkt misschien ongelooflijk, maar het Woord van God zegt: Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. (Jakobus 4:7)
 
Nadat Jezus gezegd had: Nu zal de vorst van de wereld buitengeworpen worden (Johannes 12:31), vervolgde Hij met: En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken. (Johannes 12:32)
Wiens taak is het om de Heer te verhogen? Die van ons! Ik ben ervan overtuigd dat als elke christen zijn of haar best zou doen om de Heer te verhogen, alle mensen naar Hem toe getrokken zouden worden. Ik zeg niet dat ieder mens tot Hem zou komen; sommigen zullen zich nog steeds blijven verzetten. Maar ieder individu, in elke regio van de wereld, zou ervaren dat de Heilige Geest ons naar Jezus toe trekt, als jij en ik onze taak zouden doen, namelijk Jezus vanaf de aarde verhogen.
Wat is dus onze taak? De Heer Jezus Christus verhogen. Dat is waarvoor we hier zijn – niet om een bepaalde kerk te promoten of de een of andere denominatie, ook niet om door onze woorden eer te geven aan de duivel – eer die hem niet toekomt – maar we zijn hier om de Heer te verhogen.
Ik denk – en ik zeg dit zonder kritisch te willen overkomen – dat de meerderheid van Gods kinderen helaas meer tijd besteedt aan het vertellen wat de duivel allemaal heeft gedaan, dan dat ze (Hem) vertellen wat de Heer heeft gedaan. Heel wat gebedssamenkomsten worden tot een soort mededelingenrubriek voor de satan: ,,Ik heb deze kwaal; mijn hele familie is er ziek van…” ,,Mijn dokter zegt dat ik een ongeneeslijke ziekte heb…”, “…wat mij is aangedaan…” – enzovoort. Elke schijn van het verhogen van de Heer is bij dat soort berichten ver te zoeken… Het tragische is dat mensen zich niet realiseren welke scheppende, of liever: vernietigende kracht zo’n negatief getuigenis heeft.
Toch zijn er vele manieren waarop we juist een Bijbels gefundeerd positief getuigenis kunnen laten horen. Daar zullen we morgen dieper op ingaan, maar voor nu wil ik afsluiten met zo’n positief, Bijbels getuigenis, als voorbeeld van de Waarheid waarmee we elke negatieve belijdenis zijn kracht kunnen ontnemen. Ik zal de daden van de HEERE gedenken, ja, ik zal denken aan Uw wonderen van oudsher. (Psalm 77:12). Vul je gedachten met Gods grote daden, om de kracht van de vijand te breken.
Heer Jezus, ik prijs Uw grote naam en ik zal aan al Uw wonderdaden blijven denken. Dank U wel Heer, dat U mij vele wonderen heeft laten zien, opdat ik nooit aan de grootheid van Uw naam zou twijfelen. U heeft de volle prijs betaald, redding en vrijheid bewerkt, en leven en overvloed gebracht. Ik prijs Uw heerlijke naam! Amen.
Gebed voor DPM Wereldwijd…
PAKISTAN
Bid om gunst en financiële voorziening voor de directeuren James en Elizabeth, die proberen hun appartement,  waarin het DPM kantoor, te kopen van de verhuurder.
Bid om Gods kracht en bescherming voor hen en hun vertalers.

 

24 november: De vorst van deze wereld is buitengeworpen!

We vervolgen onze studie met ons getuigenis als een manier om een stervende wereld te winnen voor Jezus. Het woord van ons getuigenis is een krachtig, geestelijk wapen voor de zaak van Christus.
We beginnen bij de woorden die Jezus sprak vlak voordat Hij aan het kruis ging:
Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden. (Johannes 12:31)
Dat is goed nieuws, of niet? Door wat Jezus deed, werd de vorst van deze wereld – de duivel – buitengeworpen. Door Jezus’ offer aan het kruis stopten zijn mogelijkheden. Hij kon niet verder. Laten we dat goede nieuws vertellen aan de wereld om ons heen! De duivel kan niet om het kruis heen. Hij kan er niet overheen. Hij kan er niet onderdoor. Hij kan er niet doorheen.
Al zijn invloed stopt bij het kruis! Door Jezus’ dood en opstanding is hij buitengeworpen.
Weet je wat Jezus bedoelde met de woorden: Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken…? De mensen die Jezus’ dood eisten, dachten dat ze Hém veroordeelden, maar feitelijk veroordeelden ze zichzelf. Het oordeel dat over Jezus kwam en waar Hij het in deze tekst over had, was het oordeel dat voor hen bedoeld was (en voor ons allemaal). Hij werd veroordeeld in hun plaats. Hij was hun Vervanger. Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken… – en doordát het oordeel van deze wereld op Jezus neerkwam, is de vorst van deze wereld buitengeworpen. Zijn autoriteit is afgelopen. Over en uit. Hij heeft geen zeggenschap en geen gezag meer over de ‘nieuwe mens’ in Christus Jezus.
Zoals we eerder zagen, was Jezus ‘de laatste Adam’ (1 Korinthe 15:45). Toen Zijn werk aan het kruis volbracht was, werd Hij ‘de tweede mens’ (vers 47) – het Hoofd van een nieuwe orde, een nieuw ras. Hij kwam, verrees uit de dood en stond op aan de goede kant van het kruis, daar waar geen schaduwen meer zijn, daar waar alleen het licht van Gods aangezicht wordt gezien. ,,Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden.” (Johannes 12:31). O, wat houd ik van die heerlijke waarheid. Het is een geweldig belangrijke proclamatie, die we diep tot ons moeten laten doordringen en altijd vasthouden.
David bad:
Neem de speer in de hand, sluit de weg af, houd mijn vervolgers tegen; zeg tegen mijn ziel: Ik ben uw heil. (Psalm 35:3)
Aan het kruis beantwoordde de Heer Davids gebed. Daar zei Hij: ,,Ik ben uw heil”, en Hij sloot voor eens en voor altijd de weg af voor de vijand van onze ziel. Als je aan de goede kant van het kruis leeft, dan ben je buiten satans territorium.
Hemelse Vader, dank U, dank U, dank U wel, voor de totale, definitieve overwinning van Uw Zoon Jezus! Zelfs als de tegenstander mij intimideert met gedachten dat ik toch nog binnen zijn invloed ben, dan doe ik een beroep op Jezus’ overwinning en weet ik me veilig in Uw bescherming. Ik dank U Heer.
 

 • De proclamatie ‘Laat de verlosten des Heren zo spreken’ is heerlijk om de waarheden uit deze overdenking kracht bij te zetten met Gods levende Woord.

 

Gebed voor DPM Wereldwijd…
ZUID AFRIKA
Bid om de zegen en zalving van de Heer voor Mzi Mahola, die de Xhosa vertaling verzorgt van Life-Changing Spiritual Power.
Bid dat miljoenen Xhosa’s het boek zullen lezen en dat hun levens veranderd worden.
Bid voor de vertaling en het inspreken van de ‘Fundamentenserie’-dvd’s in het Xhosa.

 

23 november: Zijn laatste woorden…

Het delen van het Evangelie kunnen we op vele manieren doen. Ik heb enkele mensen ontmoet die gewoon heel succesvol zijn in evangelisatie. Ze stappen in het vliegtuig, gaan naast iemand zitten, en ziedaar – binnen tien minuten hebben ze het hele Evangelie met die persoon gedeeld! Geloof me, als ik dat probeer, dan wordt het een drama. Ik moet echt blijven bij hoe de Heer me heeft gemaakt; mezelf dus. De manier waarop ik getuig, is waarschijnlijk heel anders dan de manier waarop jij zult getuigen. Maar de mensen naar wie we getuigen, weten haarfijn of onze boodschap echt is, dus we moeten onszelf blijven. Ik heb ontdekt dat wanneer ik dicht bij mezelf blijf, ‘natuurlijk’, en ik ben tegelijk dicht bij de Heer, dan ben ik automatisch een getuige. God spreekt door jou en mij heen tot mensen – als we bereid zijn Hem dat te laten doen. Dus nogmaals, het belangrijkste doel waarvoor we hier zijn, is om getuigen te zijn van Jezus Christus.
 
De woorden die Jezus sprak in Handelingen 1:8 waren de laatste woorden die Hij sprak voordat Hij de aarde zou verlaten en naar de hemel op zou varen. Heb je wel eens bedacht hoe dat moment moet zijn geweest? Je weet zelf wel dat, wanneer je afscheid neemt van iemand die je erg dierbaar is, je juist dat moment van afscheid nemen zult koesteren en onthouden. Dat moment staat in je geheugen gegrift.
Ik weet zeker dat het zo ook was voor Jezus’ discipelen, toen Hij van hen werd weggenomen. Ze wisten dat ze Hem nooit meer zo zouden zien. Zo zullen de laatste woorden die Hij sprak, ook heel belangrijk en heilig voor hen zijn geweest. Wat waren die laatste woorden? …tot aan het uiterste van de aarde… (Handelingen 1:8). Toen de discipelen naar huis gingen, galmden die woorden vast en zeker nog na in hun hart.
Wat hield het hart van de Heer bezig op dat moment? De uitersten van de aarde. In feite zei Hij: ,,Ik ben gestorven. Ik heb de straf op mij genomen. Het werk is volbracht. Maar niemand heeft er baat bij als ze er niet van horen. Als de mensen niet horen van mijn offerdood en opstanding voor hen, dan had ik net zo goed niet kunnen sterven.”
Iemand beschreef eens het moment dat de Heer Jezus terugkwam in de hemel. De engelen aanbaden en verwelkomden Hem, en zeiden hoe geweldig het was wat Hij had gedaan. Toen zei één van de engelen tegen Hem: ,,Heer, U heeft alles volbracht, U heeft de prijs betaald. U heeft redding mogelijk gemaakt! Wat is Uw plan om deze boodschap te brengen aan de mensen die het nodig hebben?” De Heer antwoordde: ,,Nou, Ik heb een aantal discipelen op aarde…” De engel reageerde: ,,Maar Heer, U weet toch hoe onbetrouwbaar ze zijn geweest?! Ze hebben U niet begrepen, ze hebben U teleurgesteld, ze hebben U zelfs verloochend! Wat als ze nu niet naar de mensen gaan en het vertellen? Wat is Uw alternatieve plan?” De Heer antwoordde: ,,Ik heb geen alternatief plan…”
Dat is de realiteit vandaag. Jij en ik zijn Gods plan! Hij heeft geen alternatief. Als wij het niet doen, dan mislukt het hele plan. Wij zijn Zijn getuigen! De Bijbel zegt dat. We kunnen verontrust worden van de verschrikkelijke gebeurtenissen die we lezen in de krant, en de vreselijke dingen die we zien in films. Maar deze dingen zijn allemaal geen getuigen van Hem. Wij zijn degenen op wie Hij rekent om Hem bekend te maken aan de wereld. Zullen we gehoorzaam zijn aan die opdracht?
Vader, ik wil gehoorzamen aan die heilige opdracht, om Uw naam en Uw redding bekend te maken in deze wereld. Ik zal me inzetten om te helpen die allerbelangrijkste boodschap aller tijden, wijd en zijd bekend te maken tot aan de uiterste hoeken van de aarde! Of dat nu is door gebed en voorbede, door het steunen en helpen van andermans bediening, of door zelf te gaan… Leid mij door Uw Geest Heer, om te wandelen in de werken die U heeft voorbereid. Amen. 
Gebed voor DPM Wereldwijd…
POLEN
Bid om wijsheid voor Marek en Agnieszka die doorgaan met de coördinatie van het werk van DPM in Polen; bid dat ze wandelen in goede gezondheid en kracht voor hun taken.
Bid om een geslaagde afronding van de drukprojecten die voor dit jaar gepland staan.
Bid om gunst en samenwerking van de Poolse kerken en Christelijke organisaties bij het bereiken van de Poolse bevolking met het Evangelie en solide onderwijs.

 

22 november: ‘Het oude, oude verhaal…’ tot de einden van de aarde!

Gisteren zagen we dat wij Jezus’ getuigen zijn hier op aarde – niet een getuige van onszelf, niet een getuige van een kerk, maar van Hem! Ook leerden we dat we ervoor moeten kiezen om óf met God mee te werken, óf dat we Zijn kansen voorbij laten gaan…
Mijn grootvader was thuis. Hij lag op sterven door kanker. Mijn familie had mij al vierenhalf jaar niet gezien. Ik was de enige kleinzoon, zelfs de enige mannelijke afstammeling in de hele familie, dus iedereen vond het logisch dat ik zou terugkeren naar huis. Het Britse leger was verplicht om mijn reiskosten naar huis te vergoeden en stond op het punt me terug te sturen. Maar toen gebeurde het dat God tegen me zei: ,,Ik heb een deur voor je geopend om de bediening in te gaan. Je kunt die deur ingaan als je wilt. Maar als je wacht, dan zal de deur weer dichtgaan.” Dit was een belangrijk kruispunt in mijn leven – en ik ben zo blij dat ik door de deur ben gestapt die God toen heeft geopend.
Dus, ik werd een zendingswerker. Mijn loopbaan als prediker begon in de stad Jeruzalem in 1946. Ik prijs de Heer dat in de jaren die volgden, ik ook letterlijk naar de uitersten van de aarde mocht gaan. In onze basistekst van gisteren lazen we: …en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. (Handelingen 1:8) Als we het eerste deel van die tekst nog eens lezen, …maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal, dan realiseren we ons dat het deze opdracht is, waar we in de eerste plaats de kracht van de Heilige Geest voor hebben ontvangen…
Trouwens, weet je waar in mijn geval die ‘uitersten der aarde’ onder meer bleken te zijn? Bedenk je daarbij dat dat punt gemeten moet worden vanaf Jeruzalem. Als je naar een aardbol kijkt en de verste afstand meet op het aardoppervlak, vanaf Jeruzalem naar een plaats die bewoond is, weet je waar je dan uitkomt? Bij de oostkust van Nieuw Zeeland.
Met Kerst 1967 kwam ik in Nieuw Zeeland, en sinds die eerste keer ben ik daar nog vele malen geweest. Mijn grootste verlangen en doelstelling was om een getuige van Jezus te zijn tot de einden van de aarde, totdat elke stam en taal en natie gehoord heeft over redding in de Here Jezus Christus.
Het baart me weleens zorgen dat de Gemeente in het algemeen behoorlijk verslapt is in het werken aan en bereiken van die doelstelling. Van de honderden miljoenen mensen op het continent Afrika, hebben vele miljoenen nog nooit de Naam van Jezus gehoord. En als je naar het subcontinent India gaat, dan hebben we het over nog eens vele honderden miljoenen…
Er is een oud Engels gezang dat zegt: ‘Tell me the old, old story…’. Jaren terug zag ik in een tijdschrift een foto van een oude, Aziatische vrouw. Ze had grijs haar, vele rimpels, en was duidelijk op leeftijd. Zij zei over dit lied en over het Evangelie: ,,Het oude, oude verhaal?! Nou, ik bén oud – maar ik heb het nog nooit gehoord!”. Zoals deze Aziatische vrouw zijn er vele miljoenen die het Evangelie nog nooit hebben gehoord. Voor hen is het niet oud. Voor sommige mensen is het verrassend nieuw.
Toen een vriend van mij ooit naar Rusland vloog, getuigde hij tegen twee stewardessen. Toen hij Johannes 3:16 aan hen voorlas, zei hij: ,,God houdt van jullie!” Ze zeiden: ,,God houdt van ons? Onmogelijk. Dit hebben we ons hele leven nog nooit gehoord…” In het vliegtuig leidde hij deze twee stewardessen tot de Heer, vlak voor de neus van alle andere passagiers. In hun hele leven hadden ze nog nooit gehoord dat God van hen houdt. Het was totaal nieuw voor hen.
Waarom zijn we hier op aarde? Om getuigen van Jezus Christus te zijn – om het de mensen te vertellen, het hen te laten weten en vooral, het hen te laten zien.
Heer, ik realiseer me dat het delen van dat oude, ‘gouden’ verhaal van het Evangelie zo’n beetje het meest belangrijke is waarvoor ik hier op aarde ben. Maakt u mij gepassioneerd en bekwaam om het te delen in iedere gelegenheid waarin Uw Geest mij leidt. Amen. 
Gebed voor DPM Wereldwijd…
INDIA
Het jaarlijkse DPM-Kerstfeest voor weeskinderen zal begin december worden gehouden.
Bid dat de 600 wezen en behoeftige kinderen die verwacht worden rijk gezegend zullen worden, en in het bijzonder dat zij die Jezus niet kennen positief zullen reageren op de Evangelieboodschap en Hem als hun Heer en Redder zullen aanvaarden.

 

21 november: Getuigen van Jezus!

Nu we de wapens van gebed en vasten hebben behandeld, zoomen we in op nog een ander geweldig wapen waarmee God Zijn kinderen heeft uitgerust, zodat we overwinning kunnen boeken in het geestelijke conflict waarin we allemaal betrokken zijn. Dat wapen is de kracht van ons getuigenis.
In Handelingen 1:8 lezen we de laatste woorden die Jezus tegen Zijn discipelen sprak toen Hij nog op aarde was:
…maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. (Handelingen 1:8)
Dit vers openbaart ons wat het belangrijkste doel is van het ontvangen van de Heilige Geest, namelijk dat we getuigen zijn… ,,U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen… etc.” (…kracht waarvoor? Dat lezen in het eerstvolgende vers:) ,,U zult Mijn getuigen zijn.” Merk op dat Jezus niet zegt: ,,U zult getuigen…” Sommige mensen zijn als het ware ‘professionele’ getuigen, maar dat is niet wat Jezus bedoelde. Hij had het over een ‘getuige zijn’ – in alles wat we zeggen en doen. Ons hele leven is ons getuigenis.
Merk ook op dat we Zijn getuigen zijn – we getuigen van Hem, niet van een bepaalde ervaring, of van de een of andere denominatie. We moeten getuigen zijn van de Here Jezus Christus. Je zult zien dat de Heilige Geest Zich altijd begint terug te trekken, als mensen getuigen zijn van iets anders dan van Jezus Christus – bijvoorbeeld mensen die vooral getuigen van zichzelf, of van hun werk, of van hun specifieke kerk… Nee, we moeten getuigen zijn van Jezus! De Heilige Geest beweegt vanaf daar verder, want Hij is gekomen om ons getuigen te maken van één Persoon, en die Persoon is de Here Jezus Christus. Het doel van dit getuigenis van Jezus is, dat het verspreid wordt tot aan de einden van de aarde.
De uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren was als een grote steen die midden in een vijver werd gegooid. Dat veroorzaakte een grote plons, maar daar bleef het niet bij. Uit die plons begon het water in kringen alle kanten op te golven, de ene golf na de andere. Gods doel is dat die golven uit gaan vanuit die grote centrale plons, totdat ze iedere hoek en elke uitstulping van de vijver hebben bereikt – totdat de uitersten van de aarde zijn geraakt.
 
Altijd als ik Handelingen 1:8 noem in mijn onderwijs, geef ik ook mijn persoonlijke getuigenis hierover. Toen ik eindelijk, na vijfenhalf jaar, afzwaaide uit het Britse leger (daarin had ik één jaar gediend in onbekeerde staat, en vierenhalf jaar als pas bekeerde), werd verwacht dat ik terug zou gaan naar huis. Maar dat gebeurde niet – ik ging nog niet terug naar Groot-Brittannië.
De dag dat ik stopte als Brits soldaat, werd ik zendingswerker – en niet op de gangbare, traditionele manier. Ik ging nooit naar een zendingscommissie, heb nooit een intake- of sollicitatiegesprek gehad, behalve dan met de Heer. In wezen had God mij gewoon geroepen, en ik volgde. De Bijbel zegt: Hij die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen (1 Thessalonicenzen 5:24). De Heer zei mij ook heel duidelijk dat de deur op dat moment open was naar fulltime bediening. Als ik wilde, dan kon ik erdoorheen stappen. Maar als ik wachtte, dan zou die deur weer sluiten.
Er zijn twee soorten situaties die nooit wachten tot de mens er klaar voor is: Gods kansen en Gods oordeel. Die komen nooit op het moment dat wij denken dat we er klaar voor zijn. We moeten kiezen of we met God meewerken, of dat we Hem voorbij laten gaan. God heeft mij dat principe toen duidelijk laten zien.
Heer, U die mij roept, bent trouw, U zult het ook doen! Op basis van die belofte wil ik open zijn voor de kansen die U mij biedt, Vader. Ik wil met U meewerken Heer, om de wereld om mij heen te beïnvloeden door een getuige van U te zijn. Amen.
Gebed voor DPM Wereldwijd…
ENGELAND
Er bestaat grote belangstelling van gevangenissen in het Verenigd Koninkrijk voor materiaal in buitenlandse talen. Bid dat spoedig aan deze verzoeken voldaan kan worden.
Bid dat dit onderwijs impact zal hebben op de gedetineerden en dat ze voor altijd door de Heer veranderd zullen worden.

 

DPM NEDERLAND

Nobelstraat 7-08
7131 PZ Lichtenvoorde

CONTACT

Email: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email
 • Neem contact op
 • Volg ons op twitter
 • Facebook
 • Bekijk gratis preken