Shop Doneer

Van Pinksteren tot charismatisch

Leestijd: 3 min.

De Heilige Geest maakt Zich aan ons bekend door de Bijbel. Maar wat zegt de Bijbel over Hem? De eerste openbaring over de persoon van de Heilige Geest vinden we in Zijn naam: Hij is heilig. Aan deze standaard moeten we daarom elke boodschap, iedere manifestatie en elke beweging toetsen die zegt geïnspireerd te zijn door de Heilige Geest: is ze verenigbaar met Zijn heiligheid?

In zijn eerste brief citeert Petrus Gods gebod aan Zijn volk in het Oude Testament, uit Leviticus 11:44: Wees heilig, want Ik ben heilig. Hoewel deze opdracht tegenwoordig vaak als een vrijwel onhaalbaar gebod wordt ervaren, is het goed te bedenken dat deze oproep van God voor ons in het Nieuwe Verbond mogelijk is gemaakt door Jezus’ offer aan het kruis en de inwoning van de Heilige Geest. Zoals al gezegd: De eerste openbaring over de Heilige Geest is dat Hij heilig is!

Er wordt weleens gezegd dat je iets niet meer op waarde kunt schatten als je ermee vertrouwd bent geraakt. Helaas geldt dat in sommige gevallen ook voor de dingen van de Heilige Geest. Dit zien we mijns inziens met name in de ontwikkeling van de pinksterbeweging. Toen de Kerk in het begin van de 20ste eeuw voor het eerst op grote schaal in aanraking kwam met de doop en de gaven van de Geest, was het beslist niet populair om als ‘pinksterchristen’ te worden bestempeld. Daar hingen direct bepaalde vooroordelen aan: ‘Ze doen en zeggen rare dingen en hebben vaak wettische ideeën over heiligheid.’

Door die vooroordelen hing er dus een prijskaartje aan om tot deze stroming te behoren. In de loop van de twintigste eeuw kwam hier verandering in – de naam ‘charismatisch’ in plaats van ‘pinkster-’ leek te zorgen voor een soort opwaardering van Pinksteren. Inmiddels is de charismatische beweging wereldwijd één van de grootste groeperingen binnen het christendom. De term ‘charismatisch’ raakte zelfs zo ingeburgerd, dat het niet meer alleen voor christenen gebruikt werd. Ik weet nog hoe verbaasd ik was toen in de media voor de eerste keer een nogal gewetenloze politicus omschreven werd als een ‘charismatische persoonlijkheid’…

Deze ontwikkeling, dat de term charismatisch wat meer gemeengoed werd, had voor- en nadelen. Een voordeel was dat de doop en de gaven van de Heilige Geest veel toegankelijker werden voor het hele Lichaam van Christus. Maar een negatieve kant was dat er bedieningen en andere praktijken ontstonden, waar het woord ‘heilig’ niet langer van toepassing op is. Bijvoorbeeld: oneerbiedig en ongepast taalgebruik met betrekking tot heilige zaken die God toebehoren; publieke bedieningen die gedreven worden door schaamteloze hebzucht, beargumenteerd met onbewezen uitspraken, of met beloften die niet worden ingelost; bizarre manifestaties die door gebrek aan geestelijke onderscheiding klakkeloos worden toegeschreven aan de Heilige Geest.

Dat deze dingen voorkomen in zogeheten christelijke bedieningen verbaast me niet, hebzucht en zelfgerichtheid zijn immers diepgeworteld in onze menselijke natuur. Maar wat me wel verbaast, is dat miljoenen belijdende christenen dit gedrag blijkbaar accepteren als geïnspireerd door de Heilige Geest.

Laten we er alert op blijven dat de Heilige Geest inderdaad ‘heilig’ is en dat Hij voortdurend bezig is ons te heiligen, omdat God zegt: Wees heilig, want Ik ben heilig!

Gebed van de dag

Dank U wel Heer, dat U mij door Uw Heilige Geest in staat stelt tot levensheiliging; steeds meer te leven door de kracht van Uw Geest. Laat mij groeien in het onderscheiden van de dingen die echt van U zijn, Heer. Dat is het charisma, dat is de genadegave die ik in mijn leven verlang! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.