Shop Doneer

Gods plan voor ons

Leestijd: 3 min.
Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. (Romeinen 8:29)

Wat is Gods agenda voor de nieuwe mens? Wat is het doel waarvoor God de nieuwe mens heeft gemaakt? Om deze vragen te beantwoorden en begrijpen, moeten we terug naar Gods oorspronkelijk doel voor de mensheid. Sprekend over onze plaats en onze relatie met God in Christus, zegt Paulus:

In Hem [Christus] zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil. (Efeze 1:11)

Dat is goed nieuws! We bespraken al eerder dat ons bestaan vooraf bekend, voorbestemd en gekozen was, als onderdeel van onze roeping. Verder moeten we beseffen dat als God zijn doel eenmaal heeft vastgesteld, hij daar nooit meer van zal afwijken! We zijn in overeenstemming met het plan van een God die alles uitwerkt in overeenstemming met het doel dat Hij wil. Bij de eindstreep zal alles op zijn plaats vallen en in één lijn zijn met Zijn wil. Dit is van toepassing op zijn oorspronkelijke doel toen Hij de mens schiep. Zonde en satan hebben het vertraagd, maar zullen het uiteindelijk nooit kunnen afwenden! God maakt zich niet druk om de tijd zoals wij meestal wel doen. Integendeel, Hij is juist uiterst geduldig. Het kan vele jaren duren, misschien zelfs vele eeuwen, maar Zijn doel en Zijn plan zullen uiteindelijk altijd doorgang vinden.

Gods oorspronkelijke doel bij de schepping van de mens staat vermeld aan het begin van de Bijbel: En God zei: Laten Wij mens maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! (Genesis 1:26)

Het is belangrijk om te zien dat God eerst spreekt over de mens in enkelvoud, maar vervolgens in het meervoud. ‘Laten we de mens maken’, en dan zegt Hij: ‘Laten zij heersen.’ Met andere woorden, Hij heeft het over zijn doel voor de hele mensheid, niet alleen voor een individuele mens.

In deze verklaring van God worden twee hoofddoelen geopenbaard. De eerste is dat de mens Gods gelijkenis gaat vertonen en weerspiegelen. In het verhaal van de schepping zoals Genesis het beschrijft, schiep God de mens op de zesde dag en vervolgens rustte hij. Hij hield Sabbat op de zevende dag. Hieruit zien we dat God niet uitrustte voordat Hij zijn eigen gelijkenis had voortgebracht. Alles in de schepping werd opgebouwd tot die ene opperste doelstelling - dat God zijn eigen gelijkenis wilde reproduceren. Dat geldt volgens mij ook voor de nieuwe schepping, de nieuwe mens die wij in Christus zijn. God zal niet rusten voordat Hij zijn eigen gelijkenis heeft gereproduceerd!

Gebed van de dag

Hemelse Vader, ik kan bijna niet bevatten dat U mij als Uw kind heeft uitgekozen voor de grondlegging van de wereld! Dank U Heer, dat U toen al Uw plan met mij voor ogen had. Ik wil volgen in de bijzondere roeping die U voor mij heeft, in alles steeds meer gaan lijken op U. Help mij mijn hele leven lang daarin te groeien. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.