Shop Doneer

Heilige adem...

Leestijd: 2 min.
De derde stap, die tevens het hoogtepunt is van het proces waardoor we onze erfenis in Christus binnentreden, is dat we de Heilige Geest ontvangen. Om goed te begrijpen waar het hier om gaat, moeten we weten dat het Nieuwe Testament spreekt over twee verschillende manieren om de Heilige Geest te ontvangen. Johannes 20:21-22 zegt dat Jezus na Zijn opstanding eerst verscheen aan Zijn discipelen die bij elkaar waren gekomen als groep:
Jezus dan zeide nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de heilige Geest. (NBG)
Nog meer letterlijk kan vers 22 worden vertaald met: Hij ademde in hen en zei tot hen: ,,Ontvang Heilige adem.'' Zijn daad was afgestemd op Zijn woorden. Op dat moment ontvingen de discipelen de Heilige Geest van Jezus als een goddelijke adem. In feite werden ze wedergeboren uit de Heilige Geest. Ze ontvingen goddelijk opstandingsleven - leven dat had getriomfeerd over satan, zonde, dood en het graf. In het licht hiervan zegt de apostel dan ook in 1 Joh. 5:4: Al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Er is geen kracht in het hele universum die het goddelijke, eeuwige leven van God kan verslaan, dat gelovigen hebben ontvangen als ze wedergeboren zijn door de Geest. Toch zouden de discipelen nog meer van de Heilige Geest gaan ontvangen. In de veertig dagen tussen de opstanding en de hemelvaart van Jezus...
...gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij (zeide hij) van Mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. (Hand. 1:4-5)
De doop met de Heilige Geest was dus duidelijk iets wat nog in het vooruitzicht lag, zelfs na wat ze die zondag van de opstanding hadden meegemaakt. De vervulling van deze belofte van Jezus staat beschreven in Handelingen 2:1-4:
En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren, en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.
In de hierboven beschreven gebeurtenis waren drie opeenvolgende fasen. Ten eerste was er een doop, een onderdompeling. Ze werden allemaal ondergedompeld in de Heilige Geest die van bovenaf over hen kwam. Dit zouden we misschien kunnen beschrijven als een 'Niagara Waterval'-doop. Ten tweede was er een vervulling. Ieder persoonlijk werd vervuld met de Heilige Geest. Ten derde was er een overstromen van de Geest. De Heilige Geest in hen stroomde over met bovennatuurlijke spraak. Ze verheerlijkten God in talen die ze niet hadden geleerd en die zij zelf ook niet begrepen.

Heer, dompel ook mij onder, vervul mij met Uw Geest, en laat Uw Heilige Geest ook mij overstromen met een vloed van bovennatuurlijke lofprijs die U groot maakt en Uw naam verheerlijkt. Dank U Vader, van het wonder van Uw Goddelijke adem die ik door Jezus mag ontvangen. Amen.