Shop Doneer

Je bent geroepen om geestelijke offers te brengen

Leestijd: 3 min.
Want Hem [Jezus] Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. (2 Korinthe 5:21)

Gisteren hebben we gezien dat we namens Christus Gods vertegenwoordigers op aarde zijn. De basis daarvoor is onze identificatie met Jezus in Zijn dood en opstanding. Vandaag gaan we nog een stap verder in dit proces. We zijn niet alleen vereenzelvigd met Jezus’ opstanding en zijn aardse bediening, maar ook met Zijn hemelvaart en Zijn bediening in de hemel. Toen Jezus naar de hemel opsteeg en zijn plaats innam op de troon naast de Vader, nam Hij zijn tweede ultieme, unieke en laatste bediening aan. Hij werd Koning en Priester. En ook hierin, worden wij uitgenodigd om onszelf te identificeren met Jezus.

Een aantal passages uit het boek Openbaring leert ons deze waarheid helder: Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. (Openbaring 1:5-6)

Let op dat toen Jezus ons door Zijn eigen bloed bevrijd heeft van onze zonden, Hij ons door diezelfde daad ook koninklijk en priesterlijk (koningen en priesters, of een Koninkrijk van priesters) heeft gemaakt voor God, en de Vader. (Zie ook Openbaring 5:9-10)

In Petrus’ eerste brief aan de gelovigen, zei hij hetzelfde: Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap (1 Petrus 2:9). Wat zijn de specifieke, speciale verantwoordelijkheden van koningen en priesters? Het is voor de meeste mensen vrij duidelijk wat koningen moeten doen, hun taak is om te heersen of te regeren. De verantwoordelijkheid van priesters is het brengen van offers. Volgens de regels van God, konden alleen priesters offers brengen aan God. We zijn dus koningen geworden om

te heersen en priesters om offers te brengen.

1 Petrus 2:5 zegt hierover: Dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Als wij een heilig priesterschap worden genoemd, dan betekent dit dat we offers brengen aan God. Petrus zegt dat dit ‘geestelijke offers’ zijn. Met andere woorden, het zijn geen offers zoals de offers volgens de wet van Mozes. Het zijn geen dieren die worden geslacht en geofferd.

Wij volgen het voorbeeld van Jezus, die in de hemel aan God geestelijke offers brengt van Zijn voorspraak en gebeden voor ons. De Bijbel vertelt ons duidelijk: Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten (Hebreeën 7: 25). Jezus’ bediening op aarde duurde slechts drieënhalf jaar, maar zijn bediening als Koning en Priester duurt al bijna tweeduizend jaar. En die bediening van Jezus zal doorgaan tot in eeuwigheid. We zijn niet alleen uitgenodigd om Zijn aardse bediening met Jezus te delen, maar door onze identificatie met Hem, ook Zijn eeuwige, hemelse bediening als Koning en Priester.

Gebed van de dag

Heer Jezus, het is bijna onbegrijpelijk dat wij samen met Uw Zoon Jezus, koningen en priesters zijn! Leer ons dat geheimenis dat wij samen met U mogen regeren en zo mensen, situaties en plaatsen onder de heerschappij van Gods Koninkrijk mogen brengen. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.