Shop Doneer

Verfrissing, herstel en terugkeer

Leestijd: 3 min.

In Handelingen 3:19-21 schetste de apostel Petrus wat God van alle mensen, op alle plaatsen ter wereld, verwacht vóór het einde van het tijdperk. Hij zei:

Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere, en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen.

We kunnen Gods verlossingsplan aan het einde van deze tijd samenvatten in vier woorden, waarvan de eerste ‘bekering’ is. Vervolgens introduceert Petrus het tweede principe, het tweede woord, namelijk: herstel - het herstel van alle dingen.

Petrus stelt dat de hemel Jezus Christus moest ontvangen tot de periode van herstel van alle dingen aanbreekt. Impliciet zegt hij, dat als de tijd is aangebroken waarin alles zal worden hersteld, Jezus de hemel zal verlaten en als Koning naar de aarde zal terugkeren om in heerlijkheid te regeren. Het sleutelwoord is dus terugkeer, of wederkomst.

Eén ding dat wordt hersteld zijn de geestelijke, bovennatuurlijke gaven van de Geest. Dat is belangrijk om te onthouden. Gods doel kan nooit werkelijk worden verwezenlijkt, totdat het bovennatuurlijke leven is hersteld. God werkt niet alleen op het natuurlijke vlak.

Heb je wel eens het hele boek Handelingen achter elkaar doorgelezen? Het zijn maar 28 hoofdstukken. Ik beschouw het beeld van de kerk dat in Handelingen wordt geschetst, als het door God geïnspireerde voorbeeld voor ons leven vandaag. Dus toen ik zelf eens Handelingen las, stelde ik mezelf deze vraag: hoe zou het zijn als elke verwijzing naar het gemanifesteerde bovennatuurlijke leven werd weggelaten? Wanneer ik zeg bovennatuurlijk gemanifesteerd bedoel ik geen dingen als de wedergeboorte, die zeker bovennatuurlijk is, maar niet manifest: het is niet fysiek zichtbaar. Nee, ik bedoel dingen die met de zintuigen kunnen worden waargenomen. Zo las ik dus het boek Handelingen door en vroeg mezelf af wat je zou overhouden als je het bovennatuurlijke zou verwijderen. Weet je wat ik ontdekte? Geen van de 28 hoofdstukken zou intact blijven. In zekere zin is het dus niet juist om over het nieuwtestamentische christendom te spreken zonder het bovennatuurlijke element.

Wat ook wordt hersteld, zijn de bedieningsgaven die in Efeze 4:11 worden opgesomd: apostelen, profeten, evangelisten en leraren. Wat verder zal worden hersteld, in dezelfde categorie maar net even anders, is de bediening van oudsten, de leiders van de plaatselijke gemeente. Vele jaren geleden begon ik les te geven over oudsten, omdat ik daarover las in het Nieuwe Testament. Ik dacht: als het in de Bijbel staat, moeten we erover onderwezen worden. Over het algemeen was de reactie van de mensen echter: “Oudsten? Wat zijn nou weer oudsten?” Er heeft gelukkig een enorme verandering plaatsgevonden. Tegenwoordig kun je in bijna elke stad waar het Woord van God is gekomen, tenminste in de westerse wereld, met christenen praten over oudsten; de oudsten van de stad, de oudsten van de kerk. Er zijn dus dingen in ontwikkeling.

Gebed van de dag

Liefdevolle Vader, ik verlang naar het herstel van alle dingen, maar op dit punt bid ik voor het herstel van Uw Kerk. Help mij alstublieft, en ook de leiders van Uw Kerk, om Uw Woord met frisse ogen te lezen, zonder vooropgezette ideeën, en om de waarheden en concepten die we vinden toe te passen, zodat Uw Kerk tot haar volle potentieel zal komen, tot Uw eer. In Jezus’ Naam, amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.