Shop Doneer

Verheven tot 'troon-niveau'

Leestijd: 4 min.

Openbaring 4 is een heerlijk, glorieus hoofdstuk, het sleutelwoord en centrale thema ervan is ‘troon’. Laten we dit hele hoofdstuk bekijken en tellen hoe vaak het woord ‘troon’ wordt genoemd.

Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel, (het eerste wat hij zag, was de troon) en op de troon zat Iemand. En Hij Die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd. En rondom de troon stonden vierentwintig tronen. En op de tronen zag ik de vierentwintig ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, en met gouden kronen op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden zeven vurige fakkels te branden vóór de troon. Dit zijn de zeven Geesten van God. En vóór de troon was een glazen zee, als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren, vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier leek op een kalf, het derde dier had het gezicht als van een mens, en het vierde dier leek op een vliegende arend. En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom, en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is, en Die komt! En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan Hem Die op de troon zat en Die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de vierentwintig ouderlingen zich neer voor Hem Die op de troon zat, aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer vóór de troon en zeiden: U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. (Openbaring 4:1-11)

Heb je het aantal keren geteld dat het woord ‘troon’ voorkomt? In dit ene hoofdstuk van slechts 11 verzen, wordt het woord ‘troon’ of ‘tronen’ veertien keer gebruikt! De Bijbel openbaart dat er vier rangordes zijn van de onzichtbare, geschapen wereld en Paulus geeft de volgende opsomming in Kolossenzen 1:16: tronen, heerschappijen, overheden en machten. Het hoogste niveau van de geschapen rangorde in het universum is het niveau van de troon.

In dit vierde hoofdstuk van Openbaring wordt de apostel Johannes opgetild naar het niveau van de troon. Deze gebeurtenis speelt zich dus af op het hoogste niveau van de schepping. Op dat niveau klinkt er één voortdurend thema: ‘heilig, heilig, heilig’. Zoals ik al eerder aangaf, spreekt deze drievoudige verklaring over de drie-enige God: Vader, Zoon en Geest. Heilig is de Vader, heilig is de Zoon en heilig is de Geest. De totale hemel wordt voortdurend aan dit feit herinnerd. Het zou gepast zijn als wij ons hier op aarde meer bewust zouden zijn van ditzelfde feit.

Johannes zag de levende wezens, vurige wezens, en hoorde hen roepen: “Heilig, heilig, heilig, Heer God almachtig”. Er is iets aan heiligheid wat vurig is. Dat intrigeert mij enorm. Net voordat de vurige wezens worden genoemd, spreekt dit gedeelte bovendien over de zeven vurige fakkels (Openbaring 4:5), nog een beeld van de Heilige Geest. Hebreeën 12:29 zegt: Onze God is een verterend vuur. Let wel, er staat niet dat God is als een verterend vuur. Hij is een verterend vuur. Het vuur in dit gedeelte van Openbaring is niet God de Vader, en ook niet God de Zoon. Het is God de Heilige Geest. Hij is een verterend vuur. Toen het vuur viel op het offer van Elia op de berg Karmel, vielen alle mensen plat op hun gezicht op de grond en riepen:

De HEERE is God (1 Koningen 18:39).

Ze vielen op hun gezicht omdat ze voor God zelf stonden, niet slechts een geestelijke manifestatie. Ze stonden voor de derde persoon van de Godheid, degene die een levende vlam van vuur is.

Gebed van de dag

Vader, dank U dat ik U mijn Vader mag noemen en met vrijmoedigheid bij U mag komen. Toch wil ik ook steeds meer leren ontzag voor U te hebben zoals ook Jesaja en Johannes dit hadden toen ze tot Uw troon naderden. Wilt U mij leren om steeds onder de indruk te blijven van Uw grootheid en Uw heiligheid, en te beseffen dat de Heilige Geest die mijn Trooster is, ook een vuur is, voor alles in mij dat niet bij U hoort. Wilt U mij leren te wandelen in de vreze des Heren.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.