Shop Doneer

Aan wie veel is toevertrouwd, zal veel worden geëist

Leestijd: 2 min.

Gisteren zagen we hoe Paulus aan de Romeinen uitlegt dat God iedereen oordeelt ‘naar het licht’, naar de mate van morele kennis die aan een ieder wordt geschonken. Ditzelfde principe van beoordeling naar het licht dat men heeft ontvangen, vindt men in Jezus’ woorden tot de mensen van Zijn eigen tijd, zoals beschreven in Mattheüs 11:20–24:

Toen begon Hij de steden waarin de meeste krachten door Hem verricht waren, te verwijten dat zij zich niet bekeerd hadden: Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaïda! Want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich allang in zak en as bekeerd hebben. Maar Ik zeg u: Het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u. En u, Kapernaüm, die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. Maar Ik zeg u dat het voor het land van Sodom verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor u.

Jezus laat hier zien dat de zondige steden van de antieke wereld – Tyrus, Sidon en Sodom – geoordeeld zullen naar de mate van morele kennis die zij in hun dagen hadden. Aan de andere kant zullen de steden van Zijn eigen tijd - Chórazin, Bethsaïda en Kapérnaüm - geoordeeld worden aan de hand van een veel grotere mate van kennis, die hun geschonken werd door Zijn persoonlijke tegenwoordigheid en bediening. Daarom zal het oordeel over laatstgenoemde steden veel ernstiger zijn dan het oordeel over de eerstgenoemde.

Laten we dit principe naar onze eigen tijd verplaatsen. Wij die vandaag leven, zullen geoordeeld worden naar de mate van het morele licht en de kennis die wij in onze generatie bezitten. Voor diegenen van ons die in landen leven met een lange historie van christendom, zoals Amerika of Groot-Brittannië (of Nederland of België, red.), is er waarschijnlijk gemakkelijker dan ooit tevoren meer morele kennis beschikbaar dan voor enige eerdere generatie in de wereldgeschiedenis. Daarom zullen de maatstaven waarnaar wij geoordeeld zullen worden, de hoogste zijn van allemaal.

Op ons, in deze generatie, zijn de woorden van Jezus in Lukas 12:48 van toepassing: En van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden en van hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen.

Dit zijn dus de vier grondprincipes van oordeel volgens het Woord van God:

  1. naar waarheid
  2. naar werken
  3. zonder aanzien des persoons
  4. naar de mate van het licht dat ter beschikking staat van degenen die geoordeeld worden

Gebed van de dag

Hemelse Vader, dank U wel voor de absolute rechtvaardigheid waarmee U oordeelt. Geeft U mij de kracht Heer, om te leven naar Uw standaard van rechtvaardigheid, bewust van Uw genade maar ook met de vreze de Heren in mijn hart en leven, zodat alles wat ik doe Uw naam eer brengt. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

MADAGASCAR

Nu Dries een catamaran heeft, die meer mensen kan vervoeren, neemt hij vaker een team mee om zendingswerk te doen in afgelegen dorpen langs de westkust, en in het binnenland langs de rivieren. Ze geven onderwijs aan de nieuwe gelovigen en stichten gemeenten. Bid om hun bescherming en om voorziening.

Weekvers: 2 Petrus 3:9

De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.