Shop Doneer

De persoonsgaven

Leestijd: 3 min.
En Hij is het die zowel apostelen heeft aangesteld als profeten, zowel verkondigers van het evangelie als herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. (Efeze 4:11-13, NBV21)

In het Nieuwe Testament lezen we over de kostbare geestelijke gaven die God aan de gelovigen heeft gegeven, waaronder de genadegaven van genezing, profetie of de onderscheiding van geesten. Al deze zogenaamde charismata kunnen worden onderverdeeld in drie groepen: openbaringsgaven, krachtgaven en vocale gaven. God heeft echter ook bedienings-charismata gegeven: een gave om te kunnen functioneren in een bepaalde plek of taak.

Persoonsgaven

God geeft allereerst personen in een bepaalde rol, ook wel bediening genoemd. Het doel van deze personen als gave aan de gelovigen, is om het lichaam van Christus op te bouwen en tot volwassenheid te brengen. De vijf essentiële bedieningen zijn apostelen, profeten, evangelisten, herders (voorgangers) en leraars.

En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. (Efeze 4:11, zie ook Romeinen 12:7; 1 Korinthe 12:28, nadruk toegevoegd)

God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven: ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars. (1 Korinthe 12:28, nadruk toegevoegd)

Deze bedieningen hebben vier belangrijke functies (zie Efeze 4:15-16):

 1. Gelovigen toerusten om hun werk te doen.
 2. Het Lichaam van Christus opbouwen.
 3. Ons allen tot eenheid brengen.
 4. Geestelijke volwassenheid en volkomenheid voortbrengen

Voorbeeldgaven

Daarnaast geeft Gods Geest mensen het vermogen om in een bepaalde functie krachtig te zijn. De Bijbel geeft ons verschillende voorbeelden hiervan, zodat ik ze ook wel voorbeeldgaven noem. Hiermee bedoel ik gaven die specifiek beschrijven hoe de Vroege Kerk, die ons ten voorbeeld is, functioneerde. Ook dit worden genadegaven genoemd; iets wat Gods Geest mogelijk maakt.

En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven: hetzij profetie, naar de mate van het geloof; … hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen. (Romeinen 12:6-7, nadruk toegevoegd)

Voorbeelden die de Bijbel hiervan geeft zijn:

 • Profetie (Romeinen 12:6)
 • Dienen (Romeinen 12:7; 1 Petrus 4:11)
 • Onderwijzen (Romeinen 12:7)
 • Vermanen/bemoedigen (Romeinen 12:8)
 • Geven/delen (Romeinen 12:8)
 • Leiderschap (Romeinen 12:8)
 • Barmhartigheid tonen (Romeinen 12:8)
 • Helpen/ondersteunen ( 1 Korinthe 12:28)
 • Besturen/beheren (1 Korinthe 12:28)
 • Gastvrijheid (1 Petrus 4:9)
 • Spreken namens God (1 Petrus 4:11)

In de komende dagen zullen we ons nader verdiepen in deze gaven. Op dit moment wil ik je echter aanmoedigen om in gebed God te danken voor de gaven die Hij heeft geschonken om Zijn Lichaam op aarde op te bouwen, en voor de geestelijke gaven waarmee we Christus kunnen weerspiegelen en vertegenwoordigen.

Gebed van de dag

Heer, dank U wel voor het grote voorrecht dat ik in de kracht van Uw Geest een weerspiegelaar en vertegenwoordiger mag zijn van Christus hier op aarde! Rust mij hiervoor toe, Heer Jezus, zodat ik functioneer in de gaven en krachten die U mij hiervoor geeft! Amen..

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.